พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 กำหนดให้สถาบันราชภัฏสามารถเปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรีได้ สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ได้เริ่มเตรียมความพร้อมในการเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 โดยได้จัดทำโครงการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิที่สูงขึ้น และมีความรู้เป็นปัจจุบัน โดยจัดโครงการความร่วมมือในกาพัฒนาอาจารย์กับมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ และมหาวิทยาลัยอีดิธคอแวน ประเทศออสเตเลีย และจัดทำความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกะบัง

        วันที่ 1 ตุลาคม 2542 สถาบันฯ ได้แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมการเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา และคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏอนุมัติให้เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2543 นับเป็นหลัก

         วันที่ 11 ธันวาคม 2542 ได้มีประกาศสถาบันราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง การจัดบัณฑิตศึกษา โดยจัดให้มีสำนักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา มีผู้ประสานงานบัณฑิตศึกษาเป็นหัวหน้า

          วันที่ 5 มกราคม 2551 สภามหาวิทยาลัยมีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2551 ให้จัดตั้งหน่วยงานบัณฑิตศึกษาเป็นส่วนงานภายในมีฐานะเทียบเท่าคณะ โดยใช้ชื่อ "บัณฑิตวิทยาลัย"

          วันที่ 24 พฤษภาคม 2551 สภามหาวิทยาลัยมีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2551 ให้ตราข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วย การบริหารบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2551 และจัดให้มีการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

          วันที่ 17 กรกฏาคม 2553 สภามหาวิทยาลัย มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2553  ให้ตราข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงานของส่วนงานภายใน พ.ศ.2553 และวันที่ 14 สิงหาคม 2553 สภามหาวิทยาลัยมีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2553 ให้ตราข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัราชนครินทร์ ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงานของส่วนงานภายใน

         บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัย เป็นส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ มีการบริหารจัดการ และในการดำเนินงานตามพันธกิจ

ปรัชญา

         มุ่งพัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และบูรณาการองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ปณิธาน

         1. มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยให้เป็นหน่วยงานที่มีการประสานงาน และการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

         2. มุ่งมั่นส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานกับคณะวิชา ตลอดถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลิตประกาศนียบัตรบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม

         3. มุ่งมั่นให้บริการแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ด้วยความรวดเร็ว และมีไมตรีจิต

         4. มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาและการบูรณาการองค์ความรู้ในแต่ละสาขาวิชาในลักษณะของ พหุวิทยาการสู่การพัฒนาท้องถิ่น และตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในด้านการพัฒนาหลักสูตร และการขยายการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

         5. มุ่งมั่นควบคุมมาตรฐาน และประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์

         บัณฑิตวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการจัดการคุณภาพ โดยมุ่งสร้างและประยุกต์องค์ความรู้บนพื้นฐานของงานวิจัย เผยแพร่สู่บริการวิชาการ ที่สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของท้องถิ่นอย่างแท้จริง

พันธกิจ

         1. ผลิตนักศึกษาให้มีความรู้คู่คุณธรรม เชี่ยวชาญในศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาคตะวันออก ตอบสนองความต้องการของสังคม และการพัฒนาประเทศชาติตามนโยบายประเทศไทย 4.0 เสริมสร้าง ยกระดับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ และส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการทางด้านวิทยศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา การบริหารธุรกิจ การจัดการสุขภาพ การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

         2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพหลักสูตร การเรียนการสอน และการพัฒนาท้องถิ่น

         3. พัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบสารสนเทศงานบัณฑิตศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษากับหน่วยงานระดับประเทศและระดับสากล

         4. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนา และยกระดับการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและท้องถิ่นจากผลงานวิจัยและผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน

ค่านิยมองค์กร

 P rofessional                  มีความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย

 O wnership                    ทุกคนในหน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัยมีความสำคัญ

 S ocial Responsibility       เป็นหน่วยงานที่ตระหนักและรับผิดชอบต่อสังคม

 I  ntegrity                      มีความโปร่งใสเป็นธรรม และตรวจสอบได้

 T eamwork                    มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม

 I  nnovation                   มีนวัตกรรมในการทำงาน และบริหารงาน

 V ision Focus                 มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน

 E xcellence                    บัณฑิตวิทยาลัยที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

 อัตลักษณ์

         บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ "รู้จริงในสิ่งที่ทำ ปฏิบัติบนฐานของความรู้"

เอกลักษณ์

        “บัณฑิตวิทยาลัยเป็นองค์กรเพื่อพัฒนานักบริหารอย่างมืออาชีพ”