คณะกรรมการประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา  ประธานหลักสูตร
ปริญญาเอก : วท.ด. วิทยาศาสตรศึกษา
ปริญญาโท : วท.ม. เคมี
ปริญญาตรี : วท.บ. เคมี
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงเดือน ไม้สนธิ์  กรรมการ
ปริญญาเอก : วท.ด. เคมี
ปริญญาโท :  -
ปริญญาตรี : วท.บ. เคมี
 
อาจารย์ ดร.อภิชาติ สังข์ทอง กรรมการ
ปริญญาเอก : ปร.ด. ฟิสิกส์ประยุกต์
ปริญญาโท : วท.ม. ฟิสิกส์ประยุกต์
ปริญญาตรี : วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ปริญญาวุฒิชัย  กรรมการ
ปริญญาเอก : Ph.D. Information Science
ปริญญาโท : M.Sc. Computer Imformation Science
ปริญญาตรี : ค.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรา เขียวรักษา  กรรมการและเลขานุการ
ปริญญาเอก : กศ.ด. วิทยาศาสตรศึกษา
ปริญญาโท : กศ.ม. วิทยาศาสตรศึกษา
ปริญญาตรี : ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป