คณะกรรมการประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ดียิ่ง ประธานหลักสูตร
ปริญญาเอก : กศ.ด. วิทยาศาสตรศึกษา
ปริญญาโท : วท.ม. ครุศาสตร์เกษตร
ปริญญาตรี : วท.ม. ครุศาสตร์เกษตร
 อาจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย หงษ์ทอง กรรมการ
 ปริญญาเอก : ปร.ด. เคมีอินทร์
 ปริญญาโท : วท.ม. เคมีอินทร์
 ปริญญาตรี : วท.บ. เคมี
อาจารย์ ดร.ณัฐฐาพร สามารถ  กรรมการและเลขานุการ
ปริญญาเอก : วท.ด. เคมี
ปริญญาโท : วท.ม. เคมี
ปริญญาตรี : วท.บ. เคมี