คณะกรรมการประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 อาจารย์ ดร.กานต์ เสกขุนทด ประธานหลักสูตร
 ปริญญาเอก : ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร์
 ปริญญาโท :  ค.ม. บริหารการศึกษา
 ปริญญาตรี :  ค.บ. การประถมศึกษา
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา
บธ.บ. การตลาด
น.บ. นิติศาสตร์
อาจารย์ ดร.อัมรินทร์ นาคณัฐเศรษฐ์  กรรมการ
ปริญญาเอก : รป.ด. รัฐประศาสนศาสตร์
ปริญญาโท : รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์
ปริญญาตรี : ค.บ. สังคมศึกษา
 อาจารย์ ดร.ธนบดี ฐานะชาลา กรรมการ
 ปริญญาเอก : รป.ด. รัฐประศาสนศาสตร์
D.P.A. Doctor of Public Administration
ปริญญาโท : รป.ม. นโยบายสาธารณะ
 ปริญญาตรี : ศศ.บ. การจัดการทั่วไป (บริหารทรัพยากรมนุษย์)
กรรมการ
ปริญญาเอก :
ปริญญาโท :
ปริญญาตรี :
อาจารย์ ดร.ภูริวัจน์ รักษ์ธนอนันค์  กรรมการและเลขานุการ
ปริญญาเอก : รป.ด. รัฐประศาสนศาสตร์
ปริญญาโท : รป.ม. การบริหารทั่วไป
ปริญญาตรี : ค.อ.บ. วิศวกรรมโยธา