คณะกรรมการประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณพร โรจน์พิทักษ์กุล  ประธานหลักสูตร
ปริญญาเอก : ปร.ด. การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ปริญญาโท : คอ.ม. เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
ปริญญาตรี : ค.บ. เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.นวัสนันท์ วงศ์ประสิทธิ์  กรรมการ
ปริญญาเอก : Ph.D. Human Resource Development (IP)
ปริญญาโท : พย.ม. การบริหารการพยาบาล
ปริญญาตรี : วท.บ. พยาบาล 
อาจารย์ ดร.ปรีชา  ดิลกวุฒิสิทธิ์  กรรมการ
ปริญญาเอก : กศ.ด. พัฒนศึกษาศาสตร์
ปริญญาโท : กศ.ม. ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี : ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ