คณะกรรมการประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณพร โรจน์พิทักษ์กุล  ประธานหลักสูตร
ปริญญาเอก : ปร.ด. การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ปริญญาโท : คอ.ม. เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
ปริญญาตรี : ค.บ. เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ กรรมการ
ปริญญาเอก : กศ.ด. พัฒนศึกษาศาสตร์
ปริญญาโท : กศ.ม. การประถมศึกษา
ปริญญาตรี : กศ.บ. ประวัติศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวัสนันท์ วงศ์ประสิทธิ์  กรรมการ
ปริญญาเอก : Ph.D. Human Resource Development (IP)
ปริญญาโท : พย.ม. การบริหารการพยาบาล
ปริญญาตรี : วท.บ. พยาบาล 
อาจารย์ ดร.ปรีชา  ดิลกวุฒิสิทธิ์  กรรมการ
ปริญญาเอก : กศ.ด. พัฒนศึกษาศาสตร์
ปริญญาโท : กศ.ม. ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี : ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
อาจารย์ ดร.กิตติวงศ์ สาสวด  กรรมการและเลขานุการ
ปริญญาเอก : ปร.ด. การบริหารการพัฒนา(บริหารธุรกิจการจัดการ)
ปริญญาโท : ศ.ม. เศรษฐศาสตร์
ปริญญาตรี : ศ.บ. เศรษฐศาสตร์เกษตร