คณะกรรมการประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.กัญภร เอี่ยมพญา ประธานหลักสูตร
ปริญญาเอก : ศษ.ด. บริหารการศึกษา
ปริญญาโท : นศ.ม. การโฆษณา
ปริญญาตรี : ศศ.บ. ศิลปะ
อาจารย์ ดร.อำนาจ บุญประเสริฐ กรรมการ
ปริญญาเอก : ปร.ด. บริหารการศึกษา
ปริญญาโท : กศ.ม. การบริหารการศึกษา
ปริญญาตรี : กศ.บ. สังคมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา นาคโปย กรรมการ
ปริญญาเอก : ปร.ด. วิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา
ปริญญาโท : ศศ.ม. การวิจัยการศึกษา
ปริญญาตรี : ค.บ. คณิตศาสตร์
อาจารย์ ดร.พรทิพย์ อ้นเกษม กรรมการ
ปริญญาเอก : กศ.ด. หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท : กศ.ม. การบริหารการศึกษา
ปริญญาตรี : ศศ.บ. การจัดการทั่วไป(การตลาด)

 

 

 

 

อาจารย์ ดร.สรรเสริญ หุ่นแสน กรรมการและเลขานุการ
ปริญญาเอก : ปร.ด. การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์
          Ph.D. Counseling Psychology
ปริญญาโท : กศ.ม. จิตวิทยาการแนะแนว
ปริญญาตรี : ศศ.บ. รัฐศาสตร์-การบริหารรัฐกิจ
         ศษ.บ. วิจัยวัดและประเมินผลการศึกษา
         ศษ.บ. จิตวิทยาการแนะแนว
         ศษ.บ. ดนตรีไทย แขนงวิชาดนตรีและศิลปะการแสดง