คณะกรรมการประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญภร  เอี่ยมพญา  ประธานหลักสูตร
ปริญญาเอก : ศษ.ด. บริหารการศึกษา
ปริญญาโท : นศ.ม. การโฆษณา
ปริญญาตรี : ศศ.บ. ศิลปะ
อาจารย์ ดร.พรทิพย์ คำชาย  กรรมการ
ปริญญาเอก : ศษ.ด. การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท : กศ.ม. การบริหารการศึกษา
ปริญญาตรี : ค.บ. คหกรรมศาสตร์
อาจารย์ ดร.สมศักดิ์  เอี่ยมคงสี   กรรมการ
ปริญญาเอก : กศ.ด. การอุดมศึกษา
ปริญญาโท : กศ.ม. อุดมศึกษา
ปริญญาตรี : กศ.บ. การประถมศึกษา
อาจารย์ ดร.ลินดา  นาคโปย  กรรมการ
ปริญญาเอก : ปร.ด. วิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา
ปริญญาโท : ศศ.ม. การวิจัยการศึกษา
ปริญญาตรี : ค.บ. คณิตศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนีย์ มั่งคั่ง  กรรมการและเลขานุการ
ปริญญาเอก : กศ.ด. การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท : กศ.ม. การบริหารการศึกษา
ปริญญาตรี : กศ.บ. คณิตศาสตร์