คณะกรรมการประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ  ประธานหลักสูตร
ปริญญาเอก : กศ.ด. หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท : กศ.ม. หลักสูตรและการสอน
ปริญญาตรี : วท.บ. พลศึกษา
อาจารย์ ดร.สุพัฒน์ เศรษฐคมกุล  กรรมการ
ปริญญาเอก : ปร.ด. หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท : ค.ม. อุดมศึกษา
ปริญญาตรี : ศศ.บ. พลศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ  กรรมการและเลขานุการ
ปริญญาเอก : ศษ.ด. หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท : ศษ.ม. จิตวิทยาการศึกษา
ปริญญาตรี : ค.บ. ภาษาอังกฤษ