คณะกรรมการประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

อาจารย์ ดร.สุพัฒน์ เศรษฐคมกุล  ประธานหลักสูตร
ปริญญาเอก : ปร.ด. หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท : ค.ม. อุดมศึกษา
ปริญญาตรี : ศศ.บ. พลศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ  กรรมการ
ปริญญาเอก : ศษ.ด. หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท : ศษ.ม. จิตวิทยาการศึกษา
ปริญญาตรี : ค.บ. ภาษาอังกฤษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช พุฒแก้ว กรรมการ
ปริญญาเอก : ศษ.ด. หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท : ศศ.ม. ศึกษาศาสตร์ - การสอนภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี : ศศ.บ. ศึกษาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ  กรรมการ
ปริญญาเอก : กศ.ด. หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท : กศ.ม. หลักสูตรและการสอน
ปริญญาตรี : วท.บ. พลศึกษา
อาจารย์ ดร.สุวัทนา สงวนรัตน์  กรรมการและเลขานุการ
ปริญญาเอก : กศ.ด. หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท : กศ.ม. จิตวิทยาการแนะแนว
ปริญญาตรี :  ค.บ. ภาษาอังกฤษ