คณะกรรมการประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ  ประธานหลักสูตร
ปริญญาเอก : กศ.ด. หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท : กศ.ม. หลักสูตรและการสอน
ปริญญาตรี : วท.บ. พลศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ  กรรมการ
ปริญญาเอก : ศษ.ด. หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท : ศษ.ม. จิตวิทยาการศึกษา
ปริญญาตรี : ค.บ. ภาษาอังกฤษ
อาจารย์ ดร.ธารทิพย์ ขุนทอง  กรรมการ
ปริญญาเอก : ปร.ด. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
ปริญญาโท : ศษ.ม. เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
ปริญญาตรี : วท.บ. ทคโนโลยีชีวภาพ
อาจารย์ ดร.บุษยารัตน์ จันทร์ประเสริฐ  กรรมการ


 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ รอดมั่นคง  กรรมการและเลขานุการ