คณะกรรมการประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

อาจารย์ ดร.เทพนคร ทาคง  ประธานหลักสูตร
ปริญญาเอก : ค.ด. หลักสูตรและกาารสอน
ปริญญาโท : ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี : กศ.บ. ภาษาอังกฤษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ สรวยสุวรรณ  กรรมการ
ปริญญาเอก : Ph.D. Education
ปริญญาโท : ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี : กศ.บ. ภาษาอังกฤษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น้ำตาล เทพพิพัฒน์ กรรมการ
ปริญญาเอก : -
ปริญญาโท : ศศ.ม. ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
ปริญญาตรี : ศศ.บ. สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา
อาจารย์นันทิพร เรืองสวัสดิ์  กรรมการ
ปริญญาเอก : -
ปริญญาโท : ศศ.ม. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ปริญญาตรี : ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
อาจารย์ ดร.เกษมพัฒน์ พูลสวัสดิ์  กรรมการและเลขานุการ
ปริญญาเอก : Ph.D. English
ปริญญาโท : อ.ม. วรรณคดีเปรียบเทียบ
ปริญญาตรี : ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ