คณะกรรมการประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ

รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ  ประธานหลักสูตร
ปริญญาเอก : ส.ด. สาธารณสุขศาสตร์
Certificate : Quality Nursing and Health Care Managrmen
ปริญญาโท : พย.ม. การพยาบาลศึกษา
ปริญญาตรี : ส.บ. การบริหารสาธารณสุข
: ป.พย. พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล แวงนอก  กรรมการ
ปริญญาเอก : ส.ด. สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาโท : ค.ม. สุขศึกษา
ปริญญาตรี : วท.บ. สุขศึกษา
อาจารย์ ดร.ฉัตรชัย ประภัศร กรรมการ
ปริญญาเอก : Ph.D. การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ปริญญาโท : ศศ.ม. พลศึกษา 
ปริญญาตรี : ศศ.บ. พลศึกษาและสุขศึกษา
อาจารย์ ดร.ระพีพัฒน์  ศรีมาลา  กรรมการและเลขานุการ
ปริญญาเอก : ปร.ด. สาขาการจัดการสร้างเสริมสุขภาวะ
ปริญญาโท : ค.ม. สุขศึกษา
ปริญญาตรี : วท.บ. สุขศึกษา