คณะกรรมการประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ

รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ ประธานหลักสูตร
ปริญญาเอก : ส.ด. สาธารณสุขศาสตร์
Certificate : Quality Nursing and Health Care Managrmen
ปริญญาโท : พย.ม. การพยาบาลศึกษา
ปริญญาตรี : ส.บ. การบริหารสาธารณสุข
         ป.พย. พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล แวงนอก กรรมการ
ปริญญาเอก : ส.ด. สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาโท : ค.ม. สุขศึกษา
ปริญญาตรี : วท.บ. สุขศึกษา

อาจารย์ ดร.แววดาว พิมพ์พันธ์ดี กรรมการและเลขานุการ
ปริญญาเอก : ส.ด. สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาโท : ส.ม. สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรี : ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์