คณะกรรมการประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุธี ประจงศักดิ์  ประธานหลักสูตร
ปริญญาเอก : ค.อ.ด. การบริหารอาชีวศึกษา
ปริญญาโท : ค.ม. นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร
ปริญญาตรี : กศ.บ. อุตสาหกรรมศิลป์
อาจารย์ ดร.สุรมน ไทยเกษม  กรรมการ
ปริญญาเอก : ปร.ด. การบริหารการพัฒนา,การบริหารธุรกิจ
ปริญญาโท : บธ.ม. การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
ปริญญาตรี : บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล เชนะโยธิน  กรรมการ
ปริญญาเอก : -
ปริญญาโท : กศ.ม. การอุดมศึกษาและการฝึกหัดครู
บธ.ม. การจัดการ
ปริญญาตรี : กศ.บ. อุตสาหกรรมศิลป์
อาจารย์ประเวช เชื้อวงษ์  กรรมการ
ปริญญาเอก : กำลังศึกษาต่อ
ปริญญาโท : วศ.ม. การจัดการงานวิศวรรม
ปริญญาตรี : วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล มงคล  กรรมการและเลขานุการ
ปริญญาเอก : ปร.ด. การจัดการเทคโนโลยี
ปริญญาโท : ค.ม. การบริหารงานอุตสาหกรรม
ปริญญาตรี : ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ