คณะกรรมการประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุธี ประจงศักดิ์  ประธานหลักสูตร
ปริญญาเอก : ค.อ.ด. การบริหารอาชีวศึกษา
ปริญญาโท : ค.ม. นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร
ปริญญาตรี : กศ.บ. อุตสาหกรรมศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล เชนะโยธิน  กรรมการ
ปริญญาเอก : บธ.ด. บริหารธุรกิจ
ปริญญาโท : กศ.ม. การอุดมศึกษาและการฝึกหัดครู
บธ.ม. การจัดการ
ปริญญาตรี : กศ.บ. อุตสาหกรรมศิลป์
อาจารย์ ดร.ประเวช เชื้อวงษ์  กรรมการ
ปริญญาเอก : วศ.ด. การจัดการงานวิศวกรรม
ปริญญาโท : วศ.ม. การจัดการงานวิศวรรม
ปริญญาตรี : วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล มงคล  กรรมการและเลขานุการ
ปริญญาเอก : ปร.ด. การจัดการเทคโนโลยี
ปริญญาโท : ค.ม. การบริหารงานอุตสาหกรรม
ปริญญาตรี : ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ