คณะกรรมการประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

อาจารย์ ดร.ประเวช เชื้อวงษ์  ประธานหลักสูตร
ปริญญาเอก : วศ.ด. การจัดการงานวิศวกรรม
ปริญญาโท : วศ.ม. การจัดการงานวิศวรรม
ปริญญาตรี : วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล เชนะโยธิน  กรรมการและเลขานุการ
ปริญญาเอก : บธ.ด. บริหารธุรกิจ
ปริญญาโท : กศ.ม. การอุดมศึกษาและการฝึกหัดครู
บธ.ม. การจัดการ
ปริญญาตรี : กศ.บ. อุตสาหกรรมศิลป์