คณะกรรมการประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา  ประธานหลักสูตร
ปริญญาเอก : วท.ด. วิทยาศาสตรศึกษา
ปริญญาโท : วท.ม. เคมี
ปริญญาตรี : วท.บ. เคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงเดือน ไม้สนธิ์  กรรมการ
ปริญญาเอก : วท.ด. เคมี
ปริญญาโท :  -
ปริญญาตรี : วท.บ. เคมี
อาจารย์ ดร.อภิชาติ สังข์ทอง กรรมการ
ปริญญาเอก : ปร.ด. ฟิสิกส์ประยุกต์
ปริญญาโท : วท.ม. ฟิสิกส์ประยุกต์
ปริญญาตรี : วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ปริญญาวุฒิชัย  กรรมการ
ปริญญาเอก : Ph.D. Information Science
ปริญญาโท : M.Sc. Computer Imformation Science
ปริญญาตรี : ค.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
อาจารย์ทวีทรัพย์ เจือพานิช  กรรมการและเลขานุการ
ปริญญาเอก :  กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก
ปริญญาโท : วท.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์ เอกคอมพิวเตอร์
ปริญญาตรี : วท.บ. เคมี