คณะกรรมการประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงเดือน ไม้สนธิ์  ประธานหลักสูตร
ปริญญาเอก : วท.ด. เคมี
ปริญญาโท :  -
ปริญญาตรี : วท.บ. เคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ปริญญาวุฒิชัย  กรรมการ
ปริญญาเอก : Ph.D. Information Science
ปริญญาโท : M.Sc. Computer Imformation Science
ปริญญาตรี : ค.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ กรรมการ
ปริญญาเอก : -
ปริญญาโท : วท.ม. คณิตศาสตร์ประยุกต์
ปริญญาตรี : วท.บ. คณิตศาสตร์
อาจารย์ ดร.อภิชาติ สังข์ทอง กรรมการ
ปริญญาเอก : ปร.ด. ฟิสิกส์ประยุกต์
ปริญญาโท : วท.ม. ฟิสิกส์ประยุกต์
ปริญญาตรี : วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ดียิ่ง  กรรมการและเลขานุการ
ปริญญาเอก : กศ.ด. วิทยาศาสตรศึกษา
ปริญญาโท : วท.ม. ครุศาสตร์เกษตร
ปริญญาตรี : วท.บ. ครุศาสตร์เกษตร