คณะกรรมการประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 อาจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ พัดชา  ประธานหลักสูตร
 ปริญญาเอก : กจ.ด. การจัดการธุรกิจ
 ปริญญาโท : บธ.ม. การตลาด
 ปริญญาตรี : บธ.บ. การเงินการธนาคาร
  อาจารย์ ดร.สินีนาถ เริ่มลาวรรณ  กรรมการ
  ปริญญาเอก : กจ.ด. การจัดการธุรกิจ
  ปริญญาโท : บธ.ม. การเงินและการธนาคาร
  ปริญญาตรี : บธ.บ. การเงินและการธนาคาร
อาจารย์ ดร.ธนเดช กังสวัสดิ์  กรรมการและเลขานุการ
ปริญญาเอก : บธ.ด. บริหารธุรกิจ
ปริญญาโท : บธ.ม. บริหารธุรกิจ
ปริญญาตรี : วท.บ. บริหารธุรกิจเกษตร