คณะกรรมการประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

  อาจารย์ ดร.สินีนาถ เริ่มลาวรรณ  ประธานหลักสูตร
  ปริญญาเอก : กจ.ด. การจัดการธุรกิจ
  ปริญญาโท : บธ.ม. การเงินและการธนาคาร
  ปริญญาตรี : บธ.บ. การเงินและการธนาคาร
อาจารย์ ดร.ณัฐพล บัวเปลี่ยนสี  กรรมการ
ปริญญาเอก : บธ.ด. บริหารธุรกิจ
ปริญญาโท : บธ.ม. การจัดการ
ปริญญาตรี : ศศ.บ. นิเทศศาสตร์
อาจารย์ ดร.นิชชิชญา เกิดช่วย  กรรมการ
ปริญญาเอก : บธ.ด. บริหารธุรกิจ
ปริญญาโท : นศ.ม. นิเทศศาสตร์ประชาสัมพันธ์
ปริญญาตรี : ศศ.บ. นาฏศิลป์และการละคร
อาจารย์ ดร.ธนเดช กังสวัสดิ์  กรรมการ
ปริญญาเอก : บธ.ด. บริหารธุรกิจ
ปริญญาโท : บธ.ม. บริหารธุรกิจ
ปริญญาตรี : วท.บ. บริหารธุรกิจเกษตร
 อาจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ พัดชา  กรรมการและเลขานุการ
 ปริญญาเอก : กจ.ด. การจัดการธุรกิจ
 ปริญญาโท : บธ.ม. การตลาด
 ปริญญาตรี : บธ.บ. การเงินการธนาคาร