คณะกรรมการประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 อาจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ พัดชา ประธานหลักสูตร
 ปริญญาเอก : กจ.ด. การจัดการธุรกิจ
 ปริญญาโท : บธ.ม. การตลาด
 ปริญญาตรี : บธ.บ. การเงินการธนาคาร
  อาจารย์ ดร.สินีนาถ เริ่มลาวรรณ กรรมการ
  ปริญญาเอก : กจ.ด. การจัดการธุรกิจ
  ปริญญาโท : บธ.ม. การเงินและการธนาคาร
  ปริญญาตรี : บธ.บ. การเงินและการธนาคาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย๋ ดร.ประสาน นันทะเสน กรรมการ
ปริญญาเอก : บธ.ด. วิทยาการจัดการ
ปริญญาโท : ศ.ม. เศรษฐศาสตร์
        ค.อ.ม. เทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะ และเทคนิคศึกษา
ปริญญาตรี : วท.บ. เทคโนโลยีเซรามิกส์
อาจารย์ ดร.ธนเดช กังสวัสดิ์ กรรมการและเลขานุการ
ปริญญาเอก : บธ.ด. บริหารธุรกิจ
ปริญญาโท : บธ.ม. บริหารธุรกิจ
ปริญญาตรี : วท.บ. บริหารธุรกิจเกษตร