คณะกรรมการประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

อาจารย์ ดร.ณัฐพล บัวเปลี่ยนสี  ประธานหลักสูตร
ปริญญาเอก : บธ.ด. บริหารธุรกิจ
ปริญญาโท : บธ.ม. การจัดการ
ปริญญาตรี : ศศ.บ. นิเทศศาสตร์
 อาจารย์ ดร.สินีนาถ เริ่มลาวรรณ  กรรมการ
 ปริญญาเอก : กจ.ด. สาขาการจัดการธุรกิจ
 ปริญญาโท : บธ.ม. สาขาการเงินและการธนาคาร
 ปริญญาตรี : บธ.บ. สาขาการเงินและการธนาคาร
อาจารย์ ดร.นิชชิชญา เกิดช่วย  กรรมการ
ปริญญาเอก : สส.บ. สาขา นาฏศิลป์และการละคร
ปริญญาโท : นศ.ม. สาขา นิเทศศาสตร์ประชาสัมพันธ์
ปริญญาตรี : บธ.ด. สาขา บริหารธุรกิจ
อาจารย์ ดร.วรรณโณ ฟองสุวรรณ  กรรมการ
ปริญญาเอก : บธ.ด. การตลาดระหว่างประเทศ
ปริญญาโท : บธ.ม. การจัดการ
ปริญญาตรี : บธ.บ. การตลาด
วท.บ. การประเมินโครงการ
 
อาจารย์ ดร.ธนเดช กังสวัสดิ์  กรรมการและเลขานุการ
ปริญญาเอก : บธ.ด. บริหารธุรกิจ
ปริญญาโท : บธ.ม. บริหารธุรกิจ
ปริญญาตรี : วท.บ. บริหารธุรกิจเกษตร