ปร.ด. การจัดการเพื่อการพัฒนา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา

ค.ม. การบริหารการศึกษา

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ส.ม. การจัดการสุขภาพ

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ

ค.ม. หลักสูตรและการสอน

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

วท.ม. การจัดการอุตสาหกรรม

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

หมวดหมู่รอง