ทำเนียบคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เสกขุนทด

 ดำรงตำแหน่ง

18 กันยายน 2551 - 28 กันยายน 2555

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ

ดำรงตำแหน่ง

29 กันยายน 2555 - 28 กันยายน 2559

อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์

(รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)

ดำรงตำแหน่ง

29 กันยายน 2559 - 18 พฤศจิกายน 2559

อาจารย์ ดร.วรพล แวงนอก

ดำรงตำแหน่ง

19 พฤศจิกายน 2559 - ปัจจุบัน