ทำเนียบคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เสกขุนทด

ดำรงตำแหน่ง

18 กันยายน 2551 - 28 กันยายน 2555

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ

ดำรงตำแหน่ง

29 กันยายน 2555 - 28 กันยายน 2559

อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์

(ผู้รักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)

ดำรงตำแหน่ง

29 กันยายน 2559 - 18 พฤศจิกายน 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล แวงนอก

ดำรงตำแหน่ง

19 พฤศจิกายน 2559 - 18 พฤศจิกายน 2563

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล แวงนอก

(ผู้รักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)

ดำรงตำแหน่ง

23 พฤศจิกายน 2563 - 20 ธันวาคม 2563

อาจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ พัดชา

ดำรงตำแหน่ง

21 ธันวาคม 2563 - 12 ธันวาคม 2565

อาจารย์ ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา

(ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)

 

ดำรงตำแหน่ง

 

13 ธันวาคม 2565 - ปัจจุบัน