ติดต่อสอบถาม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

อาคารบัณฑิตศึกษา(อาคาร 7) ต.หน้าเมือง

อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24000

โทรศัพท์ 0-3850-0000 ต่อ 6350, 6352, 6355

สายตรง 0-3853-5430

โทรสาร 0-3853-5430