แบบฟอร์มการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

  แนวทางการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  บว.1 แบบขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
  บว.2 แบบฟอร์มการเข้าฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ การสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
  บว.3 แบบขออนุมัติสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
  บว.4 แบบขอพิจารณาผลการแก้ไขเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
  บว.5 แบบฟอร์มการตรวจสอบการคัดลอกหรือการซ้ำซ้อนกับผลงานทางวิชาการของผู้อื่น
  บว.6 แบบคำร้องขอหนังสือราชการเชิญผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ  
  บว.7 แบบคำร้องขอหนังสือราชการเพื่อหาคุณภาพเครื่องมือ
  บว.8 แบบเสนอขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
  บว.9 แบบคำร้องขอหนังสือราชการเพื่อเก็บข้อมูลการวิจัย
  บว.10 แบบรายงานความก้าวหน้าการจัดทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
  บว.11 แบบขออนุมัติสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
บว.14 แบบเสนอผลการแก้ไขวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
  บว.15 หนังสือรับรองการแปล/ตรวจสอบชื่อเรื่องและบทคัดย่อภาษาอังกฤษ
  บว.16 แบบเสนอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
  บว.17 แบบเสนอวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ฉบับสมบูรณ์
บว.18 คำร้องทั่วไป

 

แบบฟอร์มอื่นๆ

ขั้นตอนการลงทะเบียนด้วยระบบทะเบียนออนไลน์
ขั้นตอนการขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตและบทเรียนออนไลน์
แบบคำร้องขอโอนหน่วยกิตรายวิชา
คำร้องขอให้เปิดรายวิชาเพิ่ม
คำร้องทั่วไป (กรณีพ้นกำหนดการลงทะเบียนจองวิชา)
คำร้องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา
คำร้องขอลาออก
แบบขออนุมัติสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
แบบขออนุมัติสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)