แบบฟอร์มการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

แนวทางการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
บว.1 แบบขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
บว.2 แบบฟอร์มการเข้าฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ การสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
บว.3 แบบขออนุมัติสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
บว.4 แบบขอพิจารณาผลการแก้ไขเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
บว.5 แบบฟอร์มการตรวจสอบการคัดลอกหรือการซ้ำซ้อนกับผลงานทางวิชาการของผู้อื่น
บว.6 แบบคำร้องขอหนังสือราชการเชิญผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ  
บว.7 แบบคำร้องขอหนังสือราชการเพื่อหาคุณภาพเครื่องมือ

บว.8 แบบเสนอขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัย

  • ขั้นตอนการขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา >>เอกสาร<<
  • คำแนะนำในการส่งโครงการวิจัยเพื่อขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ >>เอกสาร<<
  • แบบเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ >>เอกสาร<<
  • (ตัวอย่าง) เอกสารชี้แจงข้อมูลแก่อาสาสมัคร >>เอกสาร<<
  • (ตัวอย่าง) หนังสือยินยอมให้ทำการวิจัย >>เอกสาร<<
บว.9 แบบคำร้องขอหนังสือราชการเพื่อเก็บข้อมูลการวิจัย
บว.10 แบบรายงานความก้าวหน้าการจัดทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
บว.11 แบบขออนุมัติสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
บว.14 แบบเสนอผลการแก้ไขวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
บว.15 หนังสือรับรองการแปล/ตรวจสอบชื่อเรื่องและบทคัดย่อภาษาอังกฤษ
บว.16 แบบเสนอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
บว.17 แบบเสนอวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ฉบับสมบูรณ์
บว.18 คำร้องทั่วไป

 

แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์

บว.3/1 แบบรายงานผลการพิจารณาเค้าโครง
บว.11/1 แบบสรุปผลการประเมิน
บว.11/2 แบบประเมินสอบปากเปล่า
บว.11/3 แบบสรุปผลการสอบปากเปล่า

 

 แบบฟอร์มอื่นๆ

ขั้นตอนการลงทะเบียนด้วยระบบทะเบียนออนไลน์
ขั้นตอนการขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตและบทเรียนออนไลน์
แบบคำร้องขอโอนหน่วยกิตรายวิชา
คำร้องขอให้เปิดรายวิชาเพิ่ม
คำร้องทั่วไป (กรณีพ้นกำหนดการลงทะเบียนจองวิชา)
คำร้องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา
คำร้องขอลาออก
แบบขออนุมัติสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
แบบขออนุมัติสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
คำร้องขอสำเร็จการศึกษา