แบบฟอร์มการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

1  Link  ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
2  Link  แบบขออนุมัติหัวข้อและแต่งตั้งที่ปรึกษา (บ.1)
3  Link  แบบขออนุมัติสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ(บ.2)
4  Link  แบบขอพิจารณาผลการแก้ไขเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ(บ.3)
5  Link  แบบเสนอขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัย(บ.3/1)
6  Link  แบบคำร้องหนังสือราชการเพื่อใช้ในงานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ สำหรับเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ(บ.4)
7  Link  แบบคำร้องหนังสือราชการเพื่อใช้ในงานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ สำหรับเก็บข้อมูลวิจัย(บ.4)
8  Link  แบบรายงานความก้าวหน้าการจัดทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ(บ.5)
9  Link  แบบขออนุมัติสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ(บ.6)
10  Link  แบบเสอนผลการแก้ไขวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ สำหรับปริญญาโท(บ.7)
11  Link  แบบเสอนผลการแก้ไขวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ สำหรับปริญญาเอก(บ.7)
12  Link  แบบเสนอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ(บ.8)
13  Link  หนังสือรับรองการแปล/ตรวจสอบชื่อเรื่องและบทคัดย่อภาษาอังกฤษ(บ.9)
14  Link  แบบเสนอวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ฉบับสมบูรณ์(บ.10)
15  Link  แบบขออนุมัติสอบวัดคุณสมบัติ(Qualifying Examination) สำหรับปริญญาเอก(บ.11)
16  Link  แบบคำร้องขอโอนหน่วยกิตรายวิชา(บ.12)
17  Link  แบบขออนุมัติสอบประมวลความรู้(Comprehensive Examination) สำหรับปริญญาโท(บ.13)
18  Link  แบบฟอร์มการเข้าฟังการสอนเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ(บ.15)
19  Link  แบบคำร้องทั่วไป