>> แบบกรอกประวัติอาจารย์ประจำ / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

 

>> แบบกรอกประวัติอาจารย์พิเศษ / อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา

>> แบบฟอร์มขอเชิญวิทยากรภายใน

>> แบบฟอร์มขอเชิญวิทยากรภายนอก

>> แบบฟอร์มใบลาป่วย กิจส่วนตัว คลอดบุตร เกิน 5 วัน

   

>> แบบฟอร์มใบลาป่วย กิจส่วนตัว คลอดบุตร ไม่เกิน 5 วัน

   

>> แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน เกิน 5 วัน

   

>> แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน ไม่เกิน 5 วัน

   

>> แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา

 

>> แบบฟอร์มใบส่งเกรดเพิ่มเติม

   

>> แบบฟอร์มใบส่งเกรดแก้ I

   

>> แบบฟอร์มใบแจ้งซ่อม

   

>> แบบฟอร์มขอใช้ห้อง ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

   

>> แบบฟอร์มขอใช้ห้อง บัณฑิตวิทยาลัย

   

>> แบบฟอร์มขอใช้ห้อง สำนักงานอธิการบดี

 

>> แบบฟอร์มขอยืมครุภัณฑ์