เอกสารสำหรับอาจารย์

แบบกรอกประวัติอาจารย์ประจำ / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา   

แบบกรอกประวัติอาจารย์พิเศษ / อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา