• โครงการและกำหนดการ >>เอกสาร<<
  • เอกสารประกอบการบรรยาย รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข >>Click<<

แบบประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

  • แบบประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (สำหรับผู้ใช้บัณฑิต) >>เอกสาร<<
  • แบบประเมินหลักสูตรหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (สำหรับนักศึกษา) >>เอกสาร<<

โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และนักศึกษาสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

  • หนังสือขออนุญาตหัวหน้าหน่วยงาน >>เอกสาร<<
  • โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และนักศึกษาและกำหนดการ >>เอกสาร<<