ขั้นตอนการสมัครเรียน

1. กำหนดการขยายเวลารับสมัครเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2561

ผู้ที่สนใจสมัครเรียนให้ดาวน์โหลดระเบียบการ >>>>> ดาวน์โหลดระเบียบการ

หลักสูตรที่เปิดรับสมัครเรียน

ระดับปริญญาเอก

- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา  (จำนวน 15 คน)

- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา  (จำนวน 10 คน)

ระดับปริญญาโท

- หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  (จำนวน 30 คน)

- หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (จำนวน 20 คน)

- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ  (จำนวน 20 คน)

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม  (จำนวน 15 คน)

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา  (จำนวน 20 คน)

- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  (จำนวน 30 คน)

 2. เอกสารการสมัครเรียน

- รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)

- สำเนาใบแสดงผลการศึกษา จำนวน 1 ชุด

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด

- สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ,ชื่อ,ชื่อสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง) จำนวน 1 ชุด (พร้อมรับรองสำเนา)

 4. วิธีส่งเอกสารการสมัคร

 - คลิกที่ >>ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา<< ใบสมัครเป็นไฟล์ PDF

 - เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จพิมพ์และติดรูปให้เรียบร้อย

 - ส่งข้อมูลและไฟล์เอกสารแนบมาที่ e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5. การชำระเงินค่าสมัครเรียน ค่าสมัครสอบ 400 บาท

- ชำระผ่านธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

                                 เลขที่บัญชี 982 - 9 - 68636 - 1

                                 สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

- ชำระเงินด้วยตนเอง ที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคารบัณฑิตศึกษา ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

6. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ที่นั่งสอบ และสถานที่สอบ

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561

7. การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

สอบข้อเขียน ในวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 (วันที่สอบนำเอกสารการชำระค่าสมัครสอบมาด้วย)

เวลา 09.00 น. - 12.00 น. สอบความรู้เฉพาะสาขา

เวลา 13.00 น. - 15.00 น. สอบความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ

สอบสัมภาษณ์ เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

8. การประกาศผลสอบ

วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561

9. รายงานตัว และปฐมนิเทศและวันเปิดเทอม

วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561

10. วันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2561