ขั้นตอนการสมัครเรียน

1. กำหนดการขยายเวลารับสมัครเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ตุลาคม 2560

ผู้ที่สนใจสมัครเรียนให้ดาวน์โหลดระเบียบการ >>>>> ดาวน์โหลดระเบียบการ

หลักสูตรที่เปิดรับสมัครเรียน

ระดับปริญญาเอก

- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา

ระดับปริญญาโท

- หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา

- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 2. เอกสารการสมัครเรียน

- รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)

- สำเนาใบแสดงผลการศึกษา จำนวน 1 ชุด

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด

- สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ,ชื่อ,ชื่อสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง) จำนวน 1 ชุด

 4. วิธีส่งเอกสารการสมัคร

 - คลิกที่ >>ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา<< ใบสมัครเป็นไฟล์ PDF

 - เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จพิมพ์และติดรูปให้เรียบร้อย

 - ส่งข้อมูลและไฟล์เอกสารแนบมาที่ e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5. การชำระเงินค่าสมัครเรียน ค่าสมัครสอบ 400 บาท

- ชำระผ่านธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

                                 เลขที่บัญชี 982 - 9 - 68636 - 1

                                 สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

- ชำระเงินด้วยตนเอง ที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคารบัณฑิตศึกษา ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

6. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ที่นั่งสอบ และสถานที่สอบ

ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

7. การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

สอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 (วันที่สอบนำใบสมัครตัวจริง และเอกสารการชำระค่าสมัครสอบมาด้วย)

เวลา 09.00 น. - 12.00 น. สอบความรู้เฉพาะสาขา

เวลา 13.00 น. - 15.00 น. สอบความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ

สอบสัมภาษณ์ เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

8. การประกาศผลสอบ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

9. รายงานตัว และปฐมนิเทศและวันเปิดเทอม

จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

10. วันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560