รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย 2557
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย 2556
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย 2555
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย 2554
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย 2553