ขั้นตอนการสมัครเรียน

1. กำหนดการขยายเวลารับสมัครเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่บัดนี้ - 17 มิถุนายน 2565

    ผู้ที่สนใจสมัครเรียนให้ดาวน์โหลดระเบียบการ >>>>> ดาวน์โหลดระเบียบการ

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

ระดับปริญญาเอก

- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา  (จำนวน 10 คน)

- แผนแบบ 1.1 (จำนวน 5 คน)
- แผนแบบ 2.1 (จำนวน 5 คน)

ระดับปริญญาโท

- หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  (จำนวน 30 คน)

- หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  (จำนวน 30 คน)

- แบบไม่ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  (จำนวน 10 คน)
- แบบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู      (จำนวน 20 คน)

- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ  (จำนวน 15 คน)

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา  (จำนวน 20 คน)

- แผน ก2 (จำนวน 10 คน)
- แผน ข (จำนวน 10 คน)

- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  (จำนวน 20 คน)

- แผน ก2 (จำนวน 10 คน)
- แผน ข (จำนวน 10 คน)

2. การรับสมัคร

2.1 สมัครสอบด้วยตนเอง

     - กรอกข้อมูลส่วนตัวลงในแบบฟอร์มการสมัคร คลิกที่ >>ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา<< ใบสมัครเป็นไฟล์ PDF พิมพ์ใบสมัคร ส่งเอกสารการสมัครได้ที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 1 อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (พร้อมรับรองสาเนาเอกสาร) ดังนี้
         1) รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
         2) สำเนาใบรายงานผลการเรียน (Transcript) จำนวน 1 ชุด
         3) สำเนาใบปริญญาบัตร / สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ จำนวน 1 ชุด
         4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
         5) สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ,ชื่อ,ชื่อสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง) จำนวน 1 ชุด
     - เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จพิมพ์และติดรูปให้เรียบร้อย
     - ชำระค่าสมัคร จำนวน 400 บาท

 2.2 สมัครทางอินเตอร์เน็ต

    - กรอกข้อมูลส่วนตัวลงในแบบฟอร์มการสมัครผ่านระบบ >>ใบสมัครออนไลน์<<
    - กรอกข้อมูลส่วนตัวลงในแบบฟอร์มการสมัคร คลิกที่ >>ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา<< ใบสมัครเป็นไฟล์ PDF พิมพ์ใบสมัคร
         1) รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
         2) สำเนาใบรายงานผลการเรียน (Transcript) จำนวน 1 ชุด
         3) สำเนาใบปริญญาบัตร / สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ จำนวน 1 ชุด
         4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
         5) สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ,ชื่อ,ชื่อสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง) จำนวน 1 ชุด
     - เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จพิมพ์และติดรูปให้เรียบร้อย
     - ชำระค่าสมัคร จำนวน 400 บาท
     - ชำระค่าสมัครผ่านธนาคาร และแนบหลักฐานการชำระค่าสมัคร
     - ส่งเอกสารให้สแกนเอกสารเป็นไฟล์ PDF
     - ส่งข้อมูลและไฟล์เอกสารแนบมาที่ e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. การชำระเงินค่าสมัครเรียน ค่าสมัครสอบ 400 บาท

- ชำระเงินด้วยตนเอง ที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคารบัณฑิตศึกษา ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
- ชำระผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี    มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (บริษัท บิ๊กซี)
                                       เลขที่บัญชี 678-2-38019-6

4. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ที่นั่งสอบ และสถานที่สอบ

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565

5. การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

สอบข้อเขียน ในวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565 (วันที่สอบนำเอกสารการชำระค่าสมัครสอบมาด้วย)

- เวลา 09.00 น. - 12.00 น. สอบความรู้เฉพาะสาขา
- เวลา 13.00 น. - 15.00 น. สอบความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ
- สอบสัมภาษณ์ เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

6. การประกาศผลสอบ

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565

7. รายงานตัว และปฐมนิเทศและวันเปิดเทอม

วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2564 (ตามสถานที่ที่กำหนดภายหลัง)

8. วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565