ข่าวประชาสัมพันธ์บัณฑิตวิทยาลัย

 • 15-06-2559 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เหตุไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา >>เอกสาร<<
 • 06-06-2559 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2558 >>เอกสาร<<
 • 30-05-2559 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง การสอบประมวลความรู้ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2558 >>เอกสาร<<
 • 20-03-2559 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา (รุ่น 5) ประจำปีการศึกษา 2558 >>เอกสาร<<
 • 18-02-2559 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กรณี พ้นสภาพ ไม่สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา >>เอกสาร<<
 • 03-02-2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 >>เอกสาร<<
 • 15-10-2558 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา >>เอกสาร<<
 • 08-09-2558 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 >>เอกสาร<<
 • 27-08-2558 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 >>เอกสาร<<
 • 13-03-2558 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2557 >>เอกสาร<<
 • 12-03-2558 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง การสอบประมวลความรู้ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2557 >>เอกสาร<<

 

หน้า 2 | หน้า 1