ข่าวการเผยแพร่วิจัย/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

 • 12-11-2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4 ในวันที่ 23-24 เมษายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี จ.นนทบุรี ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้ที่สนใจ สามารถส่งบทความได้ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (035) 709-097 http://ruscon.rmutsb.ac.th/
 • 04-11-2562 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดจัดประชุมเชิงวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 7 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ จ.เชียงใหม่ ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้ที่สนใจ สามารถส่งบทความได้ภายในวันที่ 24 มกราคม 2563 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (053) 873-550 ต่อ 409 โทรสาร (053) 873-569 http://www.ba.mju.ac.th/
 • 04-11-2562 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จ.นครราชสีมา ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้ที่สนใจ สามารถส่งบทความได้ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (044) 009-711 ต่อ 233 โทรสาร (044) 009-712 http://vunc2020.vu.ac.th/
 • 04-11-2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏปฐม กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีทแอนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้ที่สนใจ สามารถส่งบทความได้ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (034) 109-300 ต่อ 3903 โทรสาร (034) 261-053 http://dept.npru.ac.th/unsdgs2020/
 • 03-10-2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏกรุงเก่า" ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยูธยา ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้ที่สนใจ สามารถส่งบทความได้ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (035) 322-082 https://www.aru.ac.th/arucon
 • 03-10-2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้ที่สนใจ สามารถส่งบทความได้ภายในวันที่ 10 มกราคม 2563 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (063) 078-4620 https://conference.sct.ac.th/
 • 30-07-2562 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา กรุงเทพฯ ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้ที่สนใจ สามารถส่งบทความได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (02) 160-1174-80 โทรสาร (02) 160-1177 http://www.conference.grad.ssru.ac.th/
 • 30-07-2562 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ ห้อง Auditorium 1-2 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพฯ ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้ที่สนใจ สามารถส่งบทความได้ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (02) 579-1111, (02) 561-2222 ต่อ 1331, 1252, 1155 โทรสาร (02) 579-1111, (02) 561-2222 ต่อ 2187 http://spucon.spu.ac.th/index.php
 • 30-07-2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 34 ในวันที่ 10-14 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้ที่สนใจ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (055) 961-647 โทรสาร (055) 961-640 http://www.auap2019.nu.ac.th/home.php
 • 30-07-2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดทำวารสาร "กาสะลองคำ" กำหนดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้ที่สนใจ เพื่อส่งบทความตีพิมพ์เผยเพร่ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (053) 776-000 โทรสาร (053) 776-227 https://www.tci-thaijo.org/index.php/ksk/index
 • 05-07-2562 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กำหนดจัดประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ. ครั้งที่ 9 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้ที่สนใจ สามารถส่งบทความได้ภายในวันที่ 6 กันยายน 2562 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-504-7568-9 โทรสาร 02-503-4918 http://grad-research.stou.ac.th
 • 05-07-2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดการประชุมระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้ที่สนใจ สามารถส่งบทความได้ภายในวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-160-1143-45 ต่อ 16, 27 โทรสาร 02-160-1146 http://conference.ssru.ac.th/sssci2019
 • 03-07-2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 12 ในวันที่ 20 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้ที่สนใจ สามารถส่งบทความได้ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (076) 523-094-7 ต่อ 7410 โทรสาร (076) 211-778 http://seminarresearch.pkru.ac.th/conf12

 

                                                                     หน้า 3 | หน้า 2 | หน้า 1