ข่าวการเผยแพร่วิจัย/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

  • 19-01-2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดทำวารวิชาการและวิจัย "มทร.พระนคร" กำหนดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้สนใจ เพื่อส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (02) 665-3777 ต่อ 6654 http://journal.rmutp.ac.th/
  • 19-01-2561 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 3 ในวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม Loft mania Boutique Hotet จ.ชุมพร ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้สนใจ ส่งผลงานได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (077) 506-411 http://www.pcc.kmitl.ac.th/iambest2018/index.html
  • 19-01-2561 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ได้จัดทำวารวิชาการวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) ฉบับภาษาไทย "วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์" กำหนดตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้สนใจ เพื่อส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (02) 432-6101-5 ต่อ 1220 http://e-journal.rpu.ac.th/
  • 19-01-2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กำหนดจัดประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติราชนครินทร์วิจัยและวิชาการ ครั้งที่ 9 ในวันที่ 3-4 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้สนใจ ส่งผลงานได้ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (038) 517-007 โทรสาร (038) 513-090
  • 19-01-2561 สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 ในวันที่ 29-30 มีนาคม 2561 ณ ห้องคอนเวนชั้น โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพฯ ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้สนใจ ส่งผลงานได้ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (02) 039-5527, 097-004-2991 http://thailandpod.org/
  • 19-01-2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดจัดประชุมวิจัยแบบสหวิทยาการระดับนานาชาติ ในวันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จ.เชียงใหม่ ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้สนใจ ส่งผลงานได้ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (053) 873-450-1 ต่อ 3465 โทรสาร (053) 873-452 http://www.psc2.mju.ac.th/
  • 19-01-2561 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 7 ในวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพฯ ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้สนใจ ส่งผลงานได้ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (02) 727-3325-6, (02) 727-3612 โทรสาร (02) 375-3985 http://www.icada2018.nida.ac.th/main/