ข่าวการเผยแพร่วิจัย/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

  • 23-07-2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 11 ในวันที่ 19-20 ธันวาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ(อาคาร 36) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้สนใจ ส่งผลงานได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2560 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (039) 471-056 https://www.rbru.ac.th/org/research/regis_research/
  • 23-07-2560 กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้สนใจ ส่งผลงานได้ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (02) 889-2138 ต่อ 6302 โทรสาร (02) 441-9731 http://times-icon.org
  • 23-07-2560 สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) กำหนดจัดประชุมวิชาการ ในวันที่ 18 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้สนใจ ส่งผลงานได้ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (02) 354-3728-29 โทรสาร (02) 354-3730 www.asaihlth.in.th
  • 23-07-2560 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดทำวารสาร "ศรีวนาลัยวิจัย" กำหนดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้สนใจ เพื่อส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (045) 352-000 ต่อ 1120 โทรสาร (045) 352-129 http://journalrdi.ubru.ac.th
  • 23-07-2560 สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กำหนดจัดประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในวันที่ 8 กันยายน 2560 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพฯ ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้สนใจ ส่งผลงานได้ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (02) 727-3300, (02) 727-3312 โทรสาร (02) 375-8972, (02) 374-2759 http://conference.nida.ac.th/iccs2017
  • 26-06-2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดทำวารสาร "สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา" กำหนดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้สนใจ เพื่อส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (02) 473-7000 ต่อ 1600 โทรสาร 473-7000 ต่อ 1601 http://ejs.bsru.ac.th/research/index.php
  • 26-06-2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลอีสาน ได้จัดทำวารสาร "มทร.อีสาน" ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กำหนดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้สนใจ เพื่อส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (044) 233-063 โทรสาร (044) 233-3064 http://ird.rmuti.ac.th/2015
  • 26-06-2560 มหาวิทยาลัยภูเก็ต กำหนดจัดประชุมวิชาการนานาชาติ INCOMaR ครั้งที่ 7 ในวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 ณ โบ๊ตลากูล รีสอร์ท จ.ภูเก็ต ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้สนใจ ส่งผลงานได้ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (076) 211-959 ต่อ 1400 โทรสาร (076) 211-778 http://incomar2017.fmclique.net/

 

 

(2),(1)