ข่าวการเผยแพร่วิจัย/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

 • 23-02-2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ กำหนดการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้สนใจ ส่งผลงานได้ภายในวันที่ 20 เมษายน 2561 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (044) 815-111 ต่อ 212 โทรสาร (044) 815-116 http://research.cpru.ac.th/conference2018
 • 23-02-2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดทำวารวิชาการและวิจัย "วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี" กำหนดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้สนใจ เพื่อส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (077) 913-381 - 2 http://e-journal.sru.ac.th
 • 23-02-2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับสมาคมสีเอเซีย กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในวันที่ 5-8 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้สนใจ ส่งผลงานได้ภายในวันที่ 20 เมษายน 2561 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (02) 549-4538 โทรสาร (02) 549-4500 www.aca2018.rmutt.ac.th
 • 23-02-2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดประชุมวิขาการระดับชาติ การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนเรียน ประจำปี 2561 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้สนใจ ส่งผลงานได้ภายในวันที่ 20 เมษายน 2561 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (02) 160-1061 - 2 ต่อ 133 โทรสาร (02) 160-1057 http://www.educonference2018.ssru.ac.th
 • 23-02-2561 โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กำหนดจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดเับชาติ ครั้งที่ 13 ในวันที่ 21-22 เมษายน 2561 ณ อาคาร 41 ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้สนใจ ส่งผลงานได้ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (044) 041-597 https://bandhit.srru.ac.th/
 • 12-02-2561 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวพระเกียรติร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ กำหนดจัดประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 "งานวิชาการรับใช้สังคม" ในวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวพระเกียรติ จ.สมุทรปราการ ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้สนใจ ส่งผลงานได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (02) 312-6300-72 ต่อ 1511, 1136, 1422 โทรสาร (02) 312-6411 http://hcuconf.hcu.ac.th
 • 12-02-2561 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร่วมกับเครือข่ายวิจัย กำหนดจัดประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จ.นนทบุรี ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้สนใจ ส่งผลงานได้ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2561 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (02) 855-1102, (02) 855-0908 http://conference.pim.ac.th
 • 12-02-2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1 ในวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จ.สกลนคร ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้สนใจ ส่งผลงานได้ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (042) 772-391, (042) 772-285 โทรสาร (042) 771-392, (042) 772-158 http://fit.rmuti.ac.th/rskc2018
 • 19-01-2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดทำวารวิชาการและวิจัย "มทร.พระนคร" กำหนดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้สนใจ เพื่อส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (02) 665-3777 ต่อ 6654 http://journal.rmutp.ac.th/
 • 19-01-2561 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 3 ในวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม Loft mania Boutique Hotet จ.ชุมพร ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้สนใจ ส่งผลงานได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (077) 506-411 http://www.pcc.kmitl.ac.th/iambest2018/index.html
 • 19-01-2561 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ได้จัดทำวารวิชาการวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) ฉบับภาษาไทย "วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์" กำหนดตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้สนใจ เพื่อส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (02) 432-6101-5 ต่อ 1220 http://e-journal.rpu.ac.th/
 • 19-01-2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กำหนดจัดประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติราชนครินทร์วิจัยและวิชาการ ครั้งที่ 9 ในวันที่ 3-4 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้สนใจ ส่งผลงานได้ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (038) 517-007 โทรสาร (038) 513-090
 • 19-01-2561 สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 ในวันที่ 29-30 มีนาคม 2561 ณ ห้องคอนเวนชั้น โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพฯ ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้สนใจ ส่งผลงานได้ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (02) 039-5527, 097-004-2991 http://thailandpod.org/
 • 19-01-2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดจัดประชุมวิจัยแบบสหวิทยาการระดับนานาชาติ ในวันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จ.เชียงใหม่ ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้สนใจ ส่งผลงานได้ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (053) 873-450-1 ต่อ 3465 โทรสาร (053) 873-452 http://www.psc2.mju.ac.th/
 • 19-01-2561 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 7 ในวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพฯ ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้สนใจ ส่งผลงานได้ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (02) 727-3325-6, (02) 727-3612 โทรสาร (02) 375-3985 http://www.icada2018.nida.ac.th/main/