ข่าวการเผยแพร่วิจัย/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

 • 30-07-2562 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา กรุงเทพฯ ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้ที่สนใจ สามารถส่งบทความได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (02) 160-1174-80 โทรสาร (02) 160-1177 http://www.conference.grad.ssru.ac.th/
 • 30-07-2562 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ ห้อง Auditorium 1-2 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพฯ ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้ที่สนใจ สามารถส่งบทความได้ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (02) 579-1111, (02) 561-2222 ต่อ 1331, 1252, 1155 โทรสาร (02) 579-1111, (02) 561-2222 ต่อ 2187 http://spucon.spu.ac.th/index.php
 • 30-07-2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 34 ในวันที่ 10-14 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้ที่สนใจ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (055) 961-647 โทรสาร (055) 961-640 http://www.auap2019.nu.ac.th/home.php
 • 30-07-2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดทำวารสาร "กาสะลองคำ" กำหนดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้ที่สนใจ เพื่อส่งบทความตีพิมพ์เผยเพร่ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (053) 776-000 โทรสาร (053) 776-227 https://www.tci-thaijo.org/index.php/ksk/index
 • 05-07-2562 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กำหนดจัดประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ. ครั้งที่ 9 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้ที่สนใจ สามารถส่งบทความได้ภายในวันที่ 6 กันยายน 2562 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-504-7568-9 โทรสาร 02-503-4918 http://grad-research.stou.ac.th
 • 05-07-2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดการประชุมระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้ที่สนใจ สามารถส่งบทความได้ภายในวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-160-1143-45 ต่อ 16, 27 โทรสาร 02-160-1146 http://conference.ssru.ac.th/sssci2019
 • 03-07-2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 12 ในวันที่ 20 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้ที่สนใจ สามารถส่งบทความได้ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (076) 523-094-7 ต่อ 7410 โทรสาร (076) 211-778 http://seminarresearch.pkru.ac.th/conf12
 • 06-06-2562 มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2562 ในวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จ.ชลบุรี ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้ที่สนใจ สามารถส่งบทความได้ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (038) 747-99, (038) 102-222 ต่อ 2561-2562 http://www.buuconference.buu.ac.th/
 • 30-05-2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 15 ในวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้ที่สนใจ สามารถส่งบทความได้ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (077) 913-341, 08-1370-9696 โทรสาร (077) 913-341 http://www.conference.sru.ac.th/sruconference2019/
 • 30-04-2562 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กำหนดจัดประชุมวิชาการยนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 12 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ.อุดรธานี ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้ที่สนใจ สามารถส่งบทความได้ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (042) 211-040 ต่อ 1701 (042) 248-680 โทรสาร (042) 248-680 https://graduate.udru.ac.th/ngrc2019
 • 26-04-2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับสมัครผลงานประชุมทางวิชาการ "มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 15" ในหัวข้อ "51 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่ เพื่อมหาชน" สามารถส่งบทความได้ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่ม (043) 754-416 http://research.msu.ac.th/mrc15/
 • 26-04-2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดจัดประชุมการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 13 ในวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้ที่สนใจ สามารถส่งบทความได้ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (045) 353-035 http://www.ubu.ac.th/

 

                                                                     หน้า 3 | หน้า 2 | หน้า 1