ข่าวการเผยแพร่วิจัย/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

 • 19-10-2560 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดทำ "วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ คณะวิทยาการจัดการ" กำหนดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้สนใจ เพื่อส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (035) 322-085 http://management.aru.ac.th
 • 19-10-2560 มหาวิทยาลัยราชพฤษ์ ได้จัดทำ"วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์" วารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) ฉบับภาษาไทย กำหนดตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้สนใจ เพื่อส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (02) 432-6101-5 ต่อ 1220 http://e-journal.rpu.ac.th
 • 19-10-2560 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒนื ร่วมกับเครือข่ายวิจัย จัดการประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 8 และนานาชาติครั้งที่ 1 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2561 I สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จ.นนทบุรี ส่งผลงานได้ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2561 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (02) 855-1102, (02) 855-0908 http://conference.pim.ac.th/
 • 19-10-2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช ส่งผลงานได้ภายในวันที่ 9 มกราคม 2561 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (075) 538-031 www.sct.ac.th
 • 05-10-2560 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำวารสาร "การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย" กำหนดตีพิมพ์ปีละ 1 ฉบับ ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้สนใจ เพื่อส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (02) 441-5000 ต่อ 2114 https://www.tci-thaijo.org/index.php/jpr2r
 • 05-10-2560 วิทยาลัยดุสิตธานี กำหนดจัดประชุมวิชาการและสัมมนาระดับนานาชาติ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้สนใจ ส่งผลงานได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (02) 367-7817-3 โทรสาร (02) 361-7806 http://dusitconference.com
 • 23-07-2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 11 ในวันที่ 19-20 ธันวาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ(อาคาร 36) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้สนใจ ส่งผลงานได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2560 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (039) 471-056 https://www.rbru.ac.th/org/research/regis_research/
 • 23-07-2560 กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้สนใจ ส่งผลงานได้ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (02) 889-2138 ต่อ 6302 โทรสาร (02) 441-9731 http://times-icon.org
 • 23-07-2560 สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) กำหนดจัดประชุมวิชาการ ในวันที่ 18 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้สนใจ ส่งผลงานได้ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (02) 354-3728-29 โทรสาร (02) 354-3730 www.asaihlth.in.th
 • 23-07-2560 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดทำวารสาร "ศรีวนาลัยวิจัย" กำหนดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้สนใจ เพื่อส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (045) 352-000 ต่อ 1120 โทรสาร (045) 352-129 http://journalrdi.ubru.ac.th
 • 23-07-2560 สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กำหนดจัดประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในวันที่ 8 กันยายน 2560 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพฯ ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้สนใจ ส่งผลงานได้ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (02) 727-3300, (02) 727-3312 โทรสาร (02) 375-8972, (02) 374-2759 http://conference.nida.ac.th/iccs2017
 • 26-06-2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดทำวารสาร "สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา" กำหนดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้สนใจ เพื่อส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (02) 473-7000 ต่อ 1600 โทรสาร 473-7000 ต่อ 1601 http://ejs.bsru.ac.th/research/index.php
 • 26-06-2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลอีสาน ได้จัดทำวารสาร "มทร.อีสาน" ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กำหนดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้สนใจ เพื่อส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (044) 233-063 โทรสาร (044) 233-3064 http://ird.rmuti.ac.th/2015
 • 26-06-2560 มหาวิทยาลัยภูเก็ต กำหนดจัดประชุมวิชาการนานาชาติ INCOMaR ครั้งที่ 7 ในวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 ณ โบ๊ตลากูล รีสอร์ท จ.ภูเก็ต ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้สนใจ ส่งผลงานได้ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (076) 211-959 ต่อ 1400 โทรสาร (076) 211-778 http://incomar2017.fmclique.net/

 

 

(2),(1)