ระบบอักขราวิสุทธิ์

           ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดทำความร่วมมือทางวิชาการในการตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรม ไปเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการลักลอกงานเอกสารอันมีลิขสิทธิ์ในฐานข้อมูล ซึ่งในปัจจุบันระบบอักขราวิสุทธิ์เปิดให้ใช้งานเฉพาะผู้ใช้อีเมลภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเท่านั้น

วิธีการใช้ระบบอักขราวิสุทธิ์

เงื่อนไข
1. คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จะต้องใช้อีเมล์ของมหาวิทยาลัย คือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2. นักศึกษาจะต้องใช้อีเมล์ของมหาวิทยาลัย คือ รหัสนักศึกษา @.rru.ac.th
3. นักศึกษารหัส 54 เป็นต้นไป ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศได้ลงทะเบียนอีเมล์ คือ
ชื่อผู้ใช้ :  รหัสนักศึกษา@lamduan.mfu.ac.th
รหัสผ่าน: เลขบัตรประชาชน (สามารถเปลี่ยนภายหลังได้)
หมายเหตุ. หากไม่มีหรือจำ user และ password เข้าไม่ได้ สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 053-91-6397 หรือ 053-91-6411 (IT call center)