ข่าวการเผยแพร่วิจัย/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

  • 13-03-2563 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารจัดการ ครั้งที่ 12 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2563 ณ อาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อกาจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้ที่สนใจ สามารถส่งบทความได้ภายในวันที่ 6 เมษายน 2563 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (074) 287-840 โทรสาร (074) 287-890 http://ncam.fms.psu.ac.th
  • 09-03-2563 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 6 (NCITE 2021) ในวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศุนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้ที่สนใจ สามารถส่งบทความได้ภายในวันที่ 1 กันยายน 2563 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (099) 733-323 https://www.facebook.com/NCITE.UBRU/
  • 28-02-2563 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา กำหนดจัดประชุมวิชาการ SMARTS ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้ที่สนใจ สามารถส่งบทความได้ภายในวันที่ 3 เมษายน 2563 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (038) 352-828 ต่อ 661143, 661139 http://www.smartssociety.com/
  • 12-02-2563 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา กำหนดจัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ณ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา จ.นครปฐม ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้ที่สนใจ สามารถส่งบทความได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (02) 441-6067 http://rcimcon.rmutr.ac.th/
  • 04-11-2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏปฐม กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีทแอนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้ที่สนใจ สามารถส่งบทความได้ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (034) 109-300 ต่อ 3903 โทรสาร (034) 261-053 http://dept.npru.ac.th/unsdgs2020/

 

                                                                     หน้า 3 | หน้า 2 | หน้า 1