ประมวลภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สานสัมพันธ์ฉันท์น้องพี่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2557

  • กิจกรรมไหว้ครู ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ >>ภาพกิจกรรม<<
  • กิจกรรมกีฬานันทนาการ ณ ลานกีฬามหาวิทยาลัย (โดม) >>ภาพกิจกรรม<<
  • กิจกรรมสังสรรค์ ศิยษ์เก่า ศิษย์ปัจุบัน ระดับบัณฑิตศึกษา >>ภาพกิจกรรม<<

โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนงบประมาณระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีงบประมาณ 2558 การจัดแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ณ ผึ้ง – หวาน รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 1 – 3 กันยายน 2557

>>ภาพกิจกรรม<<