ข่าวการเผยแพร่วิจัย/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

 • 25-04-2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 ในวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้ที่สนใจ สามารถส่งบทความได้ภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (035) 276-577 โทรสาร (035) 322-082 https://www.aru.ac.th/ncsag2019/
 • 22-04-2562 คณะศิลปศาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้จัดทำวารสาร "ศิลปศาสตร์ มทร.กรุงเทพ (RMUTK Journal of Liberal Arts) ออนไลน์" กำหนดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้ที่สนใจ เพื่อส่งบทความตีพิมพ์เผยเพร่ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (02) 287-9600 ต่อ 7330 โทรสาร (02) 286-3596 http://www.lartsjournal.rmutk.ac.th
 • 18-04-2562 มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับ APDMEN และสมาคมคอมพิเตอร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 17 ในวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 (ชั้น 19) มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้ที่สนใจ สามารถส่งบทความได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (02) 457-0068 ต่อ 5337 โทรสาร (02) 868-6656 http://www.ict-ke.org
 • 29-03-2562 กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำวารสารนานาชาติ "Research & Knowledge" กำหนดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้ที่สนใจ เพื่อส่งบทความตีพิมพ์เผยเพร่ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (043) 754-416 http://research.msu.ac.th/msu_journal
 • 27-03-2562 กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำวารสาร "สาระคาม" กำหนดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้ที่สนใจ เพื่อส่งบทความตีพิมพ์เผยเพร่ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (043) 754-416 http://research.msu.ac.th/msu_journal
 • 27-03-2562 มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2562 ในวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จ.ชลบุรี ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้ที่สนใจ สามารถส่งบทความได้ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (038) 102-222 ต่อ 2561-2562 โทรสาร (038) 745-794 https://buuconference.buu.ac.th
 • 15-02-2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ในวันที่ 6 กันยายน 2562 ณ อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้ที่สนใจ สามารถส่งบทความได้ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2562 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (034) 534-030, (034) 534-059-60 ต่อ 211 โทรสาร (034) 534-030 http://conference.kru.ac.th/4conference/index_main.php
 • 15-02-2562 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ร่วมกับภาคีความร่วมมือทางวิชาการ กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ "สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์" ครั้งที่ 6 ในวันที่ 21-22 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น รัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้ที่สนใจ สามารถส่งบทความได้ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2562 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (02) 807-4500-27 ต่อ 404 โทรสาร (02) 807-4528 https://saunic2019.sau.ac.th/
 • 15-02-2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดทำวารสาร "วารสารวิจัยกาสะลองคำ" กำหนดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้ที่สนใจ เพื่อส่งบทความตีพิมพ์เผยเพร่ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (053) 776-000 โทรสาร (053) 776-227 https://tci-thaijo.org/index.php/ksk/index
 • 14-11-2561 สถานบันเอเชียตะวันออกศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดทำวารสาร "ญี่ปุ่นศึกษา" กำหนดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้ที่สนใจ เพื่อส่งบทความตีพิมพ์เผยเพร่ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (02) 564-5000-3 ต่อ 315, 323 โทรสาร (02) 564-4888 www.asia.tu.ac.th
 • 14-11-2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดทำวารวิชาการและวิจัย "วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี" กำหนดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้สนใจ เพื่อส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (077) 913-381 - 2 http://e-journal.sru.ac.th
 • 14-11-2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดทำวารวิชาการและวิจัย "มทร.พระนคร" กำหนดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้สนใจ เพื่อส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (02) 665-3777 ต่อ 6654 http://journal.rmutp.ac.th/
 • 14-11-2561 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ได้จัดทำวารวิชาการวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) ฉบับภาษาไทย "วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์" กำหนดตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้สนใจ เพื่อส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (02) 432-6101-5 ต่อ 1220 http://e-journal.rpu.ac.th/
 • 14-11-2561 สถาบันเอกเชียตะวันออกศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดทำวารสาร "ญี่ปุ่นศึกษา" กำหนดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้สนใจ เพื่อส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

                                                            หน้า 3 | หน้า 2 | หน้า 1