ข่าวการเผยแพร่วิจัย/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

 • 23-07-2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 11 ในวันที่ 19-20 ธันวาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ(อาคาร 36) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้สนใจ ส่งผลงานได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2560 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (039) 471-056 https://www.rbru.ac.th/org/research/regis_research/
 • 23-07-2560 กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้สนใจ ส่งผลงานได้ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (02) 889-2138 ต่อ 6302 โทรสาร (02) 441-9731 http://times-icon.org
 • 23-07-2560 สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) กำหนดจัดประชุมวิชาการ ในวันที่ 18 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้สนใจ ส่งผลงานได้ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (02) 354-3728-29 โทรสาร (02) 354-3730 www.asaihlth.in.th
 • 23-07-2560 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดทำวารสาร "ศรีวนาลัยวิจัย" กำหนดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้สนใจ เพื่อส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (045) 352-000 ต่อ 1120 โทรสาร (045) 352-129 http://journalrdi.ubru.ac.th
 • 23-07-2560 สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กำหนดจัดประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในวันที่ 8 กันยายน 2560 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพฯ ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้สนใจ ส่งผลงานได้ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (02) 727-3300, (02) 727-3312 โทรสาร (02) 375-8972, (02) 374-2759 http://conference.nida.ac.th/iccs2017
 • 26-06-2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดทำวารสาร "สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา" กำหนดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้สนใจ เพื่อส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (02) 473-7000 ต่อ 1600 โทรสาร 473-7000 ต่อ 1601 http://ejs.bsru.ac.th/research/index.php
 • 26-06-2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลอีสาน ได้จัดทำวารสาร "มทร.อีสาน" ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กำหนดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้สนใจ เพื่อส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (044) 233-063 โทรสาร (044) 233-3064 http://ird.rmuti.ac.th/2015
 • 26-06-2560 มหาวิทยาลัยภูเก็ต กำหนดจัดประชุมวิชาการนานาชาติ INCOMaR ครั้งที่ 7 ในวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 ณ โบ๊ตลากูล รีสอร์ท จ.ภูเก็ต ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้สนใจ ส่งผลงานได้ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (076) 211-959 ต่อ 1400 โทรสาร (076) 211-778 http://incomar2017.fmclique.net/
 • 08-06-2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 ในวันที่ 28-29 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จ.นครปฐม ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้สนใจ ส่งผลงานได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (034) 109-300 ต่อ 3910 โทรสาร (034) 261-053  http://dept.npru.ac.th/conference9/
 • 08-06-2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 28-29 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้สนใจ ส่งผลงานได้ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (034) 109-300 ต่อ 3909 โทรสาร (034) 261-053 http://dept.npru.ac.th/unsdgs2017
 • 08-06-2560 กรมสุขภาพจิต กำหนดประชุมวิชาสุภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 ในวันที่ 2-4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้สนใจ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (02) 590-8431 โทรสาร (02) 149-5533 http://aimhc.net/new/
 • 02-05-2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 8 แห่ง กำหนดจัดประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยดทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 ในวันที่ 7-8 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้สนใจ ส่งผลงานได้ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (02) 441-6059 ต่อ 2423 โทรสาร (02) 441-6059 http://rmutcon2017.rmutr.ac.th
 • 02-05-2560 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม้โจ้ กำหนดจัดประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้สนใจ ส่งผลงานได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (053) 875-520-4 โทรสาร (053) 498-133 http://www.grad.mju.ac.th/conference/
 • 02-05-2560 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กำหนดจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ในวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 1 (22.14) อาคาร 22 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้สนใจ ส่งผลงานได้ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (044) 257-789 โทรสาร (044) 272-940 www.fms.nrru.ac.th
 • 01-05-2560 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 7 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้สนใจ ส่งผลงานได้ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (02) 329-8000 ต่อ 3720 โทรสาร (02) 329-8435 http://www.inded.kmitl.ac.th/DRLE2017
 • 01-05-2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 13 ในวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้สนใจ ส่งผลงานได้ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (077) 913-341, 081-370-9696 http://www.conference.sru.ac.th/sruconference2017
 • 26-04-2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภักชัยภูมิ ได้จัดทำวารสารทางการศึกษา "มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ" กำหนดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้สนใจ เพื่อส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (044) 815-111 ต่อ 165 http://education.cpru.ac.th/2017/
 • 24-04-2560 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กำหนดจัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานระดับชาติและนานาชาติ ในวันที่ 2-3 ธันวาคม 2560 ณ อาคารยุพราชเบญจมงคล (อาคาร 31) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้สนใจ ส่งผลงานได้ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (044) 272-827 http://mis.nrru.ac.th/gradnirc
 • 24-04-2560 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี กำหนดจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จังหวัดปัตตานี ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้สนใจ ส่งผลงานได้ภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (083) 185-1100 http://conference.ftu.ac.th
 • 24-04-2560 คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้สนใจ ส่งผลงานได้ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (02) 727-3105 โทรสาร (02) 377-6764, (02) 375-0941 www.ssde.nida.ac.th
 • 06-03-2560 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมกับเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ กำหนดจัดประชุมวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้สนใจ ส่งผลงานได้ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (055) 241-711 http://gnru2017.psru.ac.th/
 • 06-03-2560 มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 13 ในวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้สนใจ ส่งผลงานได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (055) 968-641 โทรสาร (055) 968-637 http://conference.nu.ac.th/nrc13/
 • 06-03-2560 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จ.นครปฐม ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้สนใจ ส่งผลงานได้ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2560 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (02) 441-4401-4 ต่อ 1724, 1731 http://www.ar.mahidol.ac.th
 • 06-03-2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กำหนดจัดโครงการการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 ในวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด์จอมเทียน พาเลส พัทยา จ.ชลบุรี ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้สนใจ ส่งผลงานได้ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2560 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (038) 358-201 ต่อ 8508-10, (038) 358-142 http://ird.rmutto.ac.th/
 • 10-02-2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 ในวันที่ 29-30 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพฯ ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้สนใจ ส่งผลงานได้ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2560 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (02) 473-7000 ต่อ 1600 โทรสาร (02) 473-7000 ต่อ 1601 www.thaisim.or.th
 • 10-02-2560 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กำหนดจัดประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 ในวันที่ 25-28 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน จ.เลย ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้สนใจ ส่งผลงานได้ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2560 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (042) 211-040 ต่อ 1612 โทรสาร (042) 221-978 www.ecti-card.org/card-2017
 • 10-02-2560 คณะบริหารธุรกิจและบัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กรุงเทพฯ ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้สนใจ ส่งผลงานได้ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2560 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.tni.ac.th/tniac2017
 • 10-02-2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้จัดทำวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กำหนดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้สนใจ เพื่อส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (034) 534-030, (034) 633-2227 ต่อ 140 โทรสาร (034) 534-030 www.kru.ac.th/journal
 • 10-02-2560 มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในวันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อิน พัทยา จังหวัดชลบุรี ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้สนใจ ส่งผลงานได้ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (038) 745-799, (038) 102-222 ต่อ 2561-2562 โทรสาร (038) 745-794 http://www.buuconference.buu.ac.th/
 • 24-01-2560 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสถาบันเครือข่าย กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ในวันที่ 30 มิถนายน 2560 ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้สนใจ ส่งผลงานได้ภายในวันที่ 17 เมษายน 2560 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (034) 255-096 www.smartssociety.com
 • 24-01-2560 สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้สนใจ ส่งผลงานได้ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2560 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (075) 672-227, (075) 672-241, (075) 672-201 http://wms.dyndns.tv/
 • 24-01-2560 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จ.ชลบุรี ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้สนใจ ส่งผลงานได้ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (038) 743-690-9 ต่อ 2506, 2507 โทรสาร (038) 743-700 http://www.east.spu.ac.th/spuccon2017
 • 24-01-2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชถัฏยะลา ได้จัดทำวารสารวิชาการ "วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย." กำหนดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย หรือผู้สนใจ เพื่อส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (073) 299-635 http://journal.yru.ac.th

 

(2),(1)