>>หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564<<

ชื่อหลักสูตร

    ภาษาไทย     : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
    ภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration Program in Business Administration

ชื่อปริญญา

    ชื่อเต็ม (ไทย)     : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
    ชื่อย่อ (ไทย)      : บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
    ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Business Administration (Business Administration)
    ชื่อย่อ (อังกฤษ)  : M.B.A. (Business Administration)

ปรัชญาของหลักสูตร

    ผลิตมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ ให้เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ มีความเป็นผู้นำ คิดวิเคราะห์เชิงการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างสร้างสรรค์สู่สากลและยั่งยืน

จุดเด่นของหลักสูตร

    หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งเป็นแหล่งตั้งของนิคมอุตสาหกรรมที่หลากหลาย และภาครัฐได้ส่งเสริมให้เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ดังนั้นจึงเป็นโอกาสอันดีที่จะสร้างนักวิชาการ ผู้บริหาร ผู้ประกอบการที่มีความรู้ความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์ วิเคราะห์ สังเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปให้สามารถนำความรู้ประยุกต์ใช้ในการดำเนินการและประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ เพื่อสร้างสรรค์ธุรกิจให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้มีศักยภาพ และสมรรถนะในการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ และการปฏิบัติงานในองค์การ ตลอดจนสามารถปรับเปลี่ยนการดำเนินงานได้ตามการเปลี่ยนแปลงของบริบทขององค์การและประเทศ โดยการผลิตบุคลากรทางด้านการบริหารจัดการให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานภายใต้สภาพการณ์ต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมีประสิทธิผล กอรปกับมีความเข้าใจในการดำเนินงานของธุรกิจที่มีผลกระทบต่อสังคม โดยต้องปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

    1) ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชพลเรือน (ก.พ.) รับรอง
    2) มีประสบการณ์การทำงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ในกรณีผู้ที่ไม่มีประสบการณ์การทำงานมาก่อน ต้องได้คะแนนสะสมเฉลี่ยตามที่คณะกรรมการประจำหลักสูตรกำหนด
    3) สำหรับผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาด้านบริหารธุรกิจ หรือเกี่ยวข้องจะต้องเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานตามที่หลักสูตรกำหนดโดยไม่นับจำนวนหน่วยกิตในการสำเร็จการศึกษา
    4) ทั้งนี้การพิจารณาคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจำหลักสูตร

แนวทางการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

    ประกอบอาชีพทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน อาทิ รัฐวิสาหกิจ องค์การส่วนท้องถิ่น โรงงานอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา สถานประกอบการ หรือในธุรกิจต่างๆ ดังนี้
   
1) ผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจ
    2) ผู้บริหารในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน โรงงานอุตสาหกรรม หรือในธุรกิจต่างๆ
    3) พนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน โรงงานอุตสาหกรรม หรือในธุรกิจต่างๆ
    4) อาจารย์
    5) นักวิจัย
    6) นักวิชาการ
    7) ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องในศาสตร์ด้านการบริหาร การจัดการ

โครงสร้างหลักสูตร

    หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต แบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน โดยมีรายละเอียดดังนี้

หมวดวิชา จำนวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก2 แผน ข
1) หมวดวิชาแกน
2) หมวดวิชาเฉพาะ
3) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
    (1) วิทยานิพนธ์
    (2) การศึกษาค้นคว้าอิสระ

18
16

12
-

18
12

-
6
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 36 36

โครงสร้างรายวิชา

แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาแกนและวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
แผน ข ศึกษารายวิชาแกนและวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
    1) หมวดวิชาแกน
MBA711 การจัดการการตลาดยุคดิจิทัล
Digital Marketing Management
3(3-0-6)

MBA712

การบัญชีและการจัดการการเงิน
Accounting and Financial Management

3(3-0-6)

MBA713

การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management and Development

3(3-0-6)

MBA714

การจัดการการดำเนินงาน
Operations Management

3(3-0-6)

MBA715

การวิจัยและสถิติทางการบริหารธุรกิจ
Research and Statistics in Business Administration

3(2-2-5)

MBA716

การวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อการจัดการเชิงกลยุทธ์
Situation Analysis for Strategic Management

3(3-0-6)

    2) หมวดวิชาเฉพาะ  
แผน ก แบบ ก 2  ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต
แผน ข   ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
MBA721 การพัฒนาองค์การและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
Organization Development and Changes Management
3(3-0-6)
MBA722 พฤติกรรมองค์การและการจัดการสมัยใหม่
Organizational Behavior and Modern Management
3(3-0-6)
MBA723 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Management
3(3-0-6)
MBA724 การจัดการสถาบันการเงิน
Management of Financial Institutions
3(3-0-6)
MBA725 การจัดการคุณภาพ
Quality Management
3(3-0-6)
MBA726 การจัดการโลจิสติกส์ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
Logistics Management, Environment and Safety
3(3-0-6)
MBA727 สัมมนาการบริหารธุรกิจ*
Seminar in Business Administration
3(2-2-5)
    3) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ  
         (1) แผน ก แบบ ก 2
MBA741 วิทยานิพนธ์
Thesis
12 หน่วยกิต
         (2) แผน ข
MBA751 การสอบประมวลความรู้
Comprehensive Examination
0 หน่วยกิต
MBA752  การศึกษาค้นคว้าอิสระ
Independent Study
6 หน่วยกิต

    4) รายวิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต)

MBA701 ภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ
English for Executive
3(3-0-6)
       ข้อกำหนดเฉพาะ : เงื่อนไขสำหรับผู้ที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และสาขาวิชาอื่น
ที่เกี่ยวข้อง หรือตามความเห็นของคณะกรรมการประจำหลักสูตร จะต้องเรียนรายวิชาดังนี้ โดยไม่นับหน่วย
 MBA702 หลักการบริหารธุรกิจและการบัญชีสำหรับนักธุรกิจ
Principles of Business Administration and Accountingfor Business People
3(3-0-6)
หมายเหตุ: นักศึกษาต้องสอบผ่านเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัยกำหนด

หมายเหตุ : * บังคับเรียน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

    1) ผู้เข้าศึกษาต่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าหลักสูตรหรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือเทียบเท่า ตลอดหลักสูตรจำนวน 120,000 บาท แบ่งจ่ายเป็นภาคเรียน จำนวน 6 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 20,000 บาท
    2) ผู้เข้าศึกษาต่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าหลักสูตรหรือสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่บริหารธุรกิจหรือเทียบเท่า ตลอดหลักสูตรจำนวน 140,000 บาท แบ่งจ่ายเป็นภาคเรียน จำนวน 7 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 20,000 บาท  >>รายละเอียดค่าธรรมเนียม<<
 
*ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา และการศึกษาดูงาน*