>>หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564<<

ชื่อหลักสูตร

    ภาษาไทย     : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
    ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Science and Innovation for Development

ชื่อปริญญา

    ชื่อเต็ม (ไทย)     : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา)
    ชื่อย่อ (ไทย)      : วท.ม. (วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา)
    ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Science (Science and Innovation for Development)
    ชื่อย่อ (อังกฤษ)  : M.Sc. (Science and Innovation for Development)

ปรัชญาของหลักสูตร

    ผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่นำไปสร้างนวัตกรรมนำสู่ การใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ ให้ทันต่อความต้องการและการพัฒนาประเทศ

จุดเด่นของหลักสูตร

    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม ที่จะนำสู่การพัฒนาศักยภาพของบุคคล ที่เป็นปัจจัยที่สำคัญของการพัฒนาทุกด้านในอนาคต ซึ่งต้องการบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ ตลอดจนมีทักษะและกระบวนการแสวงหาความรู้ที่จะนำสู่การพัฒนานวัตกรรม และสามารถเชื่อมโยงและบูรณาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์กับสาขาวิชาอื่นได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาและแข่งขันด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยต่อไปได้

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

    1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ ด้านการศึกษาในวิชาเอกทางด้านวิทยาศาสตร์หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันอุดมศึกษาที่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านการสอนวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา
    2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์การสอนทางด้านวิทยาศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา
    3) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์การการพัฒนาท้องถิ่น สังคมและชุมชนหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา
    4) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการข้าราชพลเรือน (ก.พ.) รับรอง
    5)
มีประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ในกรณีผู้ที่ไม่มีประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการศึกษามาก่อน ต้องได้คะแนนสะสมเฉลี่ยในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50 และได้รับการเห็นชอบให้เข้าศึกษาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

    6) บุคคลทั่วไปที่จบการศึกษาสาขาวิชาอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น สังคมและชุมชน หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการนำเอาเทคโนโลยี มาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น สังคม และชุมชน
    7) สำหรับผู้ที่ไม่จบการศึกษาในสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์หรือด้านการศึกษา ในวิชาเอกทางด้านวิทยาศาสตร์หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง จะต้องเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานตามที่สาขาวิชากาหนดโดยไม่นับจำนวนหน่วยกิตในการจบการศึกษา
    8) ผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติเฉพาะสาขาตามที่กำหนด ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

แนวทางการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

    1) อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
    2) นักวิชาการทางการศึกษา
    3) นักวิชาการในองค์การภาครัฐและเอกชน
    4) ผู้บริหารองค์การภาครัฐและเอกชน
    5) อาจารย์ นักวิชาการและนักวิจัยในสถาบันการศึกษา
    6) นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
    7) อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างหลักสูตร

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน คือ แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข

หมวดวิชา

จำนวนหน่วยกิต

แผน ก แบบ ก2

แผน ข

1) หมวดวิชาบังคับ

12

12

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน

12

15

3) หมวดวิชาเลือก

3

 6

4) วิทยานิพนธ์

 12

-

5) การศึกษาค้นคว้าอิสระ

-

-

6) วิชาเสริม ไม่นับหน่วยกิต

3

3

รวมไม่น้อยกว่า

39

39

 โครงสร้างรายวิชา

    1) หมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต

SSI701

ปรัชญาและวิสัยทัศน์ทางวิทยาศาสตร์
Philosophy and Vision of Science

2(2-0-4)

SSI702

สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
Research Methodology in Science and Innovation

3(3-0-6)

SSI703

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
Research and Development of Innovation in Science

3(2-2-5)

SSI704

การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
Seminar in Science and Innovation for Development

1(0-3-2)

SSI712

สมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนานวัตกรรม
Competencies in Science and Technology for developing Innovation

 3(3-0-6)

SSI716

นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์
Innovation for Development in Science

 3(2-2-5)

    2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
        แผน ก แบบ ก2   ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
        แผน ข                ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
      (1) รายวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 
SSP701 กลศาสตร์
Mechanics
3(2-2-5)
SSP702 แม่เหล็กไฟฟ้า
Electromagnetics
3(2-2-5)
SSP703 ฟิสิกส์แผนใหม่
Modern Physics
3(2-2-5)
SSP704 ฟิสิกส์เชิงความร้อน
Thermal Physics
3(3-0-6)
SSP705 อิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูงสาหรับนักฟิสิกส์
Advanced Electronics for Physicist
3(2-2-5)
SSP706 ฟิสิกส์ของพลังงาน
Energy Physics
3(3-0-6)
SSP707 ฟิสิกส์และเทคโนโลยี
Physics and Technology
3(3-0-6)
  ข้อกำหนดเฉพาะรายวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ สำหรับผู้ที่ไม่เคยผ่านการเรียนในรายวิชาดังต่อไปนี้ในระดับปริญญาตรีให้เรียนเพิ่มเติม โดยไม่นับหน่วยกิต 
SSP708 ฟิสิกส์ทั่วไป 1
General Physics 1
3(2-2-5)
SSP709 ฟิสิกส์ทั่วไป 2
General Physics 2
3(2-2-5)
SSP710 คณิตศาสตร์สาหรับนักฟิสิกส์
Mathematics for Physicist
3(3-0-6)
      (2) รายวิชาเคมี

SSC701

ความปลอดภัยเกี่ยวกับปฏิบัติการเคมี
Safety in Chemical Laboratory

3(2-2-5)

SSC702 

เคมีอนินทรีย์ขั้นสูง
Advanced Inorganic Chemistry

3(2-2-5)

 SSC703

เคมีอินทรีย์ขั้นสูง
Advanced Organic Chemistry

3(2-2-5)

SSC704

เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง
Advanced Physical Chemistry

3(2-2-5)

SSC705

ชีวเคมีขั้นสูง
Advanced Biochemistry

3(2-2-5)

SSC706

เคมีวิเคราะห์ขั้นสูง
Advanced Analytical Chemistry

3(2-2-5)

SSC707

เคมีสิ่งแวดล้อมสาหรับวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
Environmental Chemistry for Science Education

3(2-2-5)

SSC708

การบาบัดน้าเสียเบื้องต้น
Fundamental of Water and Wastewater Treatments

3(2-2-5)

 

ข้อกำหนดเฉพาะรายวิชาเคมี สำหรับผู้ที่ไม่เคยผ่านการเรียนในรายวิชาดังต่อไปนี้ในระดับปริญญาตรีให้เรียนเพิ่มเติม โดยไม่นับหน่วยกิต

SSC709

เคมีอนินทรีย์ 1
Inorganic Chemistry I

3(3-0-6)

SSC710

เคมีอินทรีย์ 1
Organic Chemistry I

3(3-0-6)

SSC711

เคมีวิเคราะห์
Analytical Chemistry

3(3-0-6)

      (3) รายวิชาชีววิทยา

SSB701

ชีววิทยาของสัตว์
Animal Biology

3(2-2-5)

SSB702

ชีววิทยาของพืช
Plant Biology

3(2-2-5)

SSB703

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจ
Economic Plant Tissue Culture

3(2-2-5)

SSB704

พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล
Molecular Genetics

3(2-2-5)

SSB705

ความหลากหลายทางชีวภาพ
Biodiversity

3(2-2-5)

SSB706

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Biological Science

3(3-0-6)

SSB707

สัมมนาทางชีววิทยา
Seminar in Biology

3(3-0-6)

SSB708

การผลิตสื่อการสอนทางชีววิทยา
Production of Instructional Media in Biology

3(2-2-5)

SSB709

จุลชีววิทยาอาหารอุตสาหกรรม
Food Industrial Microbiology

3(2-2-5)

 

ข้อกำหนดเฉพาะรายวิชาชีววิทยา สำหรับผู้ที่ไม่เคยผ่านการเรียนในรายวิชาดังต่อไปนี้ในระดับปริญญาตรีให้เรียนเพิ่มเติม โดยไม่นับหน่วยกิต

SSB710

ชีววิทยาทั่วไป
General Biology

3(3-0-6)

SSB711

ชีววิทยาของเซลล์
Cell Biology

3(3-0-6)

SSB712

นิเวศวิทยา
Ecology

3(3-0-6)

      (4) รายวิชาคอมพิวเตอร์  

SSI701

หลักสาคัญทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Fundamental of Computer and Information Technology

3(2-2-5)

SSI702

ระบบคอมพิวเตอร์
Computer Systems

3(2-2-5)

SSI703

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการพัฒนาระบบ
Computer Programming and System Development

3(2-2-5)

SSI704 

เทคโนโลยีฐานข้อมูล
Database Technology

3(2-2-5)

SSI705 

เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Computer Network Technology

3(2-2-5)

SSI706 

มัลติมีเดียและการผลิตสื่อดิจิทัล
Multimedia and Digital Content Production

3(2-2-5)

SSI707 

การออกแบบและพัฒนาเว็บ
Web Design and Development

3(2-2-5)

SSI708 

กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์
Law and Ethics in Computer

3(2-2-5)

    3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
        แผน ก แบบ ก2   ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
        แผน ข                ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

SSI705

โครงงานวิทยาศาสตร์
Science Project

3(3-0-6) 

SSI706

การศึกษางานวิจัยทางด้านการสอนวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
Research Studies in Science and Innovation

3(2-2-5)

SSI707

ปัญหาพิเศษทางการศึกษาวิทยาศาสตร์
Special Problems in Science Education

3(3-0-6)

SSI708

การวัดและประเมินผลการสอนวิทยาศาสตร์
Measurement and Evaluation in Science Teaching

3(3-0-6)

SSI709

การพัฒนาความสามารถในการสืบเสาะความรูทางวิทยาศาสตร์
Development of Scientific Inquiry Ability

3(3-0-6)

 SSI710

ทรัพยากรมนุษยทางดานวิทยาศาสตร์
Human Resource in Science

3(3-0-6)

EED701

สื่อมวลชนเพื่อการสอนวิทยาศาสตร์
Mass Media for Science Teaching

3(3-0-6)

EGS701

เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์
Technique for Science Teaching

3(3-0-6)

EGS702

โปรแกรมการสอนวิทยาศาสตร์
Science Teaching Program

3(3-0-6)

EED702

การผลิตวัสดุเทคโนโลยีการสอนวิทยาศาสตร์
Instruction Materials Production in Science Teaching

3(2-2-5)

EET701

เทคโนโลยีทางการศึกษา
Technology in Education

3(3-0-6)

ERE701

การวิจัยเชิงคุณภาพ
Qualitative Research

3(3-0-6)

    4) วิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ (ไม่นับหน่วยกิตตามโครงสร้างหลักสูตร)

 SSI711

ภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากรทางวิทยาศาสตร์
English for Science and Innovation

3(3-0-6) 

    5) วิทยานิพนธ์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ
  การสอบประมวลความรู้
Comprehensive Examination
 0 หน่วยกิต

SSI714

วิทยานิพนธ์
Thesis

 12 หน่วยกิต

SSI715

การศึกษาค้นคว้าอิสระ
Independent Study

6 หน่วยกิต

หมายเหตุ: นักศึกษาต้องสอบผ่านเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัยกำหนด

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

  ผู้เข้าศึกษาต่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ตลอดหลักสูตรจำนวน 120,000 บาท แบ่งจ่ายเป็นภาคเรียน จำนวน 6 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 20,000 บาท

*ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา และการศึกษาดูงาน*