ประมวลภาพกิจกรรม 2558

 
โครงการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริ(ป่าชายเลน)
วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2558 ณ กองพันลาดตะเวน กองพลนาวิกโยธิน
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

>>ภาพกิจกรรม<<
 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมไหว้ครู และสานสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องในระดับบัณฑิตศึกษา
วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2558 ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ
>>ภาพกิจกรรม<<
 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการและโครงการประจำปีงบประมาณ 2559
ระหว่างวันที่ 27 - 29 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรม ไมด้า เดอ ซี หัวหิน ชะอำ จ.เพชรบุรี
>>ภาพกิจกรรม<<
 
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม "เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง"
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ
>>ภาพกิจกรรม<<
 
โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 35
ระหว่างวันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์
>>ภาพกิจกรรม<<
 
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2558 ณ ห้อง 711 ชั้น 1 อาคารบัณฑิตศึกษา
>>ภาพกิจกรรม<<
 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการทำวิทยานิพนธ์ให้ประสบความสำเร็จ"
วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องหงส์ทอง ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ
>>ภาพกิจกรรม<<
โครงการอบรมเชิงสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา"
ระหว่างวันที่ 6 - 7 พฤษภาคม 2558 ณ ตะนาวศรี รีสอร์ทแอนด์สปา อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
>>ภาพกิจกรรม<<