ประมวลภาพกิจกรรม 2559

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างความสัมพันธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2559

ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ >>ภาพกิจกรรม<<


โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์"
วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559

ณ ห้อง 711 ชั้น 1 อาคารบัณฑิตศึกษา >>ภาพกิจกรรม<<


โครงการบริการวิชาการแก่สังคม "กฎหมายช่วยพัฒนาประเทศในการเข้าสู่ AEC อย่างไร"
วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559

ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคารบัณฑิตศึกษา >>ภาพกิจกรรม<<


โครงการ "บริการวิชาการแก่สังคมด้านภาษาต่างประเทศเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน"
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2559

 ณ ห้องหงส์ทอง ชั้น 2 อาคารบัณฑิตศึกษา >>ภาพกิจกรรม<<


โครงการทิศทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลังเปิด AEC ของจังหวัดฉะเชิงเทรา
หัวข้อ : ธุรกิจรากหญ้า พัฒนาเศรษฐกิจสู่ AEC

วันที่ 21 มิถุนายน 2559

ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคารบัณฑิตศึกษา >>ภาพกิจกรรม<<


โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการทำวิทยานิพนธ์ให้ประสบความสำเร็จ"
วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2559

            

ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ >>ภาพกิจกรรม<<