ประมวลภาพกิจกรรม 2560

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ และโครงการ
ประจำปีงบประมาณ 2561
ระหว่างวันที่ 7 - 8 กันยายน 2560

ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก >>ภาพกิจกรรม<<


โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ และการพัฒนาคุณลักษณะ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เน้นการวิจัยเป็นฐาน สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

  • โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ >>ภาพกิจกรรม<<
  • การพัฒนาคุณลักษณะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ >>ภาพกิจกรรม<< 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560

ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ  >>ภาพกิจกรรม<<


โครงการสืบสานตามแนวพระราชดำริและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560

ณ จังหวัดนครนายก >>ภาพกิจกรรม<<


โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารความเสี่ยง 
และการจัดทำแผนงบประมาณปี 2560 ระหว่างวันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2560

ณ โรงแรมแซนดาเลรีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี >>ภาพกิจกรรม<<


โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 9 - 12 มกราคม 2560 
ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดเชียงใหม่