>>หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565<<

ชื่อหลักสูตร

    ภาษาไทย     : หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
    ภาษาอังกฤษ : Master of Education Program in Curriculum and Instruction

ชื่อปริญญา

    ชื่อเต็ม (ไทย)     : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
    ชื่อย่อ (ไทย)      : ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
    ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Education (Curriculum and Instruction)
    ชื่อย่อ (อังกฤษ)  : M.Ed. (Curriculum and Instruction)

ปรัชญาของหลักสูตร

    มหาบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีสมรรถนะด้านหลักสูตรและการสอน โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน มีความเป็นผู้นำในการสร้างองค์ความรู้และการออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่สร้างสรรค์และยั่งยืน

จุดเด่นของหลักสูตร

    การผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นผู้นำทางวิชาการในศาสตร์วิชาชีพครูด้านการพัฒนาหลักสูตรและการสอน สามารถใช้วิธีการวิจัยเป็นฐานในการสร้างองค์ความรู้ให้กับตนเองเพื่อพัฒนางานในระบบงานด้านการพัฒนาหลักสูตรและการออกแบบการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นคุณสมบัติสำคัญขอบบุคคลที่มีบทบาทหน้าที่ขับเคลื่อนงานทางด้านการศึกษา และเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับชุมชนท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับสากล

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

    1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ตามที่ ก.พ. รับรอง
    2) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กำหนด
    3) คัดเลือกตามประกาศหลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยใช้วิธีการสอบข้อเขียน และ/หรือสัมภาษณ์ตามเงื่อนไข และ/หรือข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

แนวทางการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

    1) ครูผู้สอนในระดับการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวศึกษา
    2) ผู้บริหารงานวิชาการด้านหลักสูตรและการสอนในสถานศึกษา และหน่วยงานที่จัดบริการทางการศึกษา
    3) ครู – อาจารย์ ผู้สอนในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
    4) ศึกษานิเทศก์
    5) นักวิชาการ
    6) นักวิจัยและนักพัฒนาหลักสูตรในหน่วยงานต่างๆ
    7) นักพัฒนาหลักสูตรในท้องถิ่น
    8) ที่ปรึกษาด้านการศึกษาตามหน่วยงาน องค์กรต่างๆ
    9) ผู้ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับทางการศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

     หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
        1) แผน ก แบบ ก2 รวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต
            (แบบไม่เข้ารับการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา) >>โครงสร้างรายวิชา<<

        2) แผน ก แบบ ก2 รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 49 หน่วยกิต
            (แบบเข้ารับการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา
) >>โครงสร้างรายวิชา<<

หมวดวิชา

แบบไม่ขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู

แบบขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู

1. หมวดวิชาบังคับ

15

25

2. หมวดวิชาเลือก

12

12

3. วิทยานิพนธ์

12

12

4. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
    (ไม่นับหน่วยกิต)

6

6

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

39

49