สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

>>หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560<<

ชื่อหลักสูตร

    ภาษาไทย     : หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
    ภาษาอังกฤษ : Master of Education Program in Curriculum and Instruction

ชื่อปริญญา

    ชื่อเต็ม (ไทย)     : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
    ชื่อย่อ (ไทย)      : ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
    ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Education (Curriculum and Instruction)
    ชื่อย่อ (อังกฤษ)  : M.Ed. (Curriculum and Instruction)

ปรัชญาของหลักสูตร

    ผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้นำทางวิชาการในศาสตร์วิชาชีพครู ใช้วิธีการวิจัยเป็นฐานในการสร้างองค์ความรู้ด้านการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

จุดเด่นของหลักสูตร

    การผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นผู้นำทางวิชาการในศาสตร์วิชาชีพครูด้านการพัฒนาหลักสูตรและการสอน สามารถใช้วิธีการวิจัยเป็นฐานในการสร้างองค์ความรู้ให้กับตนเองเพื่อพัฒนางานในระบบงานด้านการพัฒนาหลักสูตรและการออกแบบการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นคุณสมบัติสำคัญขอบบุคคลที่มีบทบาทหน้าที่ขับเคลื่อนงานทางด้านการศึกษา และเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับชุมชนท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับสากล

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

    1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ตามที่ ก.พ. รับรอง
    2) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กำหนด
    3) คัดเลือกตามประกาศหลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยใช้วิธีการสอบข้อเขียน และ/หรือสัมภาษณ์ตามเงื่อนไข และ/หรือข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

แนวทางการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

    1) ครูผู้สอนในระดับการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวศึกษา
    2) ผู้บริหารงานวิชาการด้านหลักสูตรและการสอนในสถานศึกษา และหน่วยงานที่จัดบริการทางการศึกษา
    3) ครู – อาจารย์ ผู้สอนในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
    4) ศึกษานิเทศก์
    5) นักวิชาการ
    6) นักวิจัยและนักพัฒนาหลักสูตรในหน่วยงานต่างๆ
    7) นักพัฒนาหลักสูตรในท้องถิ่น
    8) ที่ปรึกษาด้านการศึกษาตามหน่วยงาน องค์กรต่างๆ
    9) ผู้ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับทางการศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

    หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดหลักสูตรศึกษาแผน ก แบบ ก 2 หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรแต่ละแผนการเรียนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตรมีดังนี้

    1) หมวดวิชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต
ECI701 ปรัชญาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
Education Philosophy for Local Development
3(3-0-6)

EMR701

สถิติเพื่อการวิจัย
Statistics for Research

3(3-0-6)

    2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวน 18 หน่วยกิต  
         (1) วิชาบังคับ จำนวน 12 หน่วยกิต
 
EMR702 การวิจัยทางการศึกษา
Educational Research
3(3-0-6)
ECI702 การพัฒนาหลักสูตร
Curriculum Development
3(2-2-5)
ECI703 การออกแบบและการจัดการเรียนรู้
Learning Design and Management
3(2-2-5)
ECI704 การประเมินโครงการและหลักสูตร
Evaluation of Project and Curriculum
3(3-0-6)
         (2) วิชาเลือก จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
ECI705 การจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน
Curriculum and Instructional Management
3(3-0-6)
ECI706 การพัฒนาระบบการเรียนการสอน 
Development of Instructional System
3(2-2-5)
ECI707 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิด  
Learning Management for Thinking Development
3(2-2-5)
ECI708 การวิจัยปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 
Action Research in Curriculum and Instruction
3(2-2-5)
ECI709 การพัฒนาหลักสูตรโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน   
Community Based Curriculum Development
 3(2-2-5)
ECI710 ผู้นำทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร 
Academic Leadership and Curriculum Development
3(2-2-5) 
ECI711 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้  
Development of Learning Societies
3(3-0-6)
ECI712 สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนสำหรับท้องถิ่น  
Seminar on Local Curriculum and Instruction Development
3(2-2-5)
ECI713 สัมมนาปัญหาการพัฒนาหลักสูตรและการสอนภาษาไทย  
Seminar on Problems of Curriculum and Instruction in Thai Language
3(2-2-5)
ECI714 สัมมนาปัญหาการพัฒนาหลักสูตรและการสอนภาษาต่างประเทศ 
Seminar on Problems of Curriculum and Instruction in Foreign Language
3(2-2-5)
ECI715 สัมมนาปัญหาการพัฒนาหลักสูตรและการสอนคณิตศาสตร์ 
Seminar on Problems of Curriculum and Instruction in Mathematics
3(2-2-5)
ECI716 สัมมนาปัญหาการพัฒนาหลักสูตรและการสอนวิทยาศาสตร์ 
Seminar on Problems of Curriculum and Instruction in Science
3(2-2-5)
ECI717 สัมมนาปัญหาการพัฒนาหลักสูตรและการสอนสังคมศึกษา 
Seminar on Problems of Curriculum and Instruction in Social Study
3(2-2-5)
ECI718  สัมมนาปัญหาการพัฒนาหลักสูตรและการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา
Seminar on Problems of Curriculum and Instruction in Health and Physical Education
3(2-2-5)
ECI719  สัมมนาปัญหาการพัฒนาหลักสูตรและการสอนศิลปะ
Seminar on Problems of Curriculum and Instruction in Art
3(2-2-5) 
ECI720 สัมมนาปัญหาการพัฒนาหลักสูตรและการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี
Seminar on Problems of Curriculum and Instruction in Career and Technology
3(2-2-5)
ECI721 สัมมนาปัญหาการพัฒนาหลักสูตรและการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Seminar on Problems of Curriculum and Instruction in Student Development Activities
3(2-2-5)
EET704 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนสำหรับบัณฑิตศึกษา
Educational Innovation and Educational Information Technology for Graduate Student
3(2-2-5)
    2) วิทยานิพนธ์   
ECI722 วิทยานิพนธ์
Thesis
12 หน่วยกิต

    3) รายวิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต)

EEN701 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับบัณฑิตศึกษา
Academic English for Graduate Studies
3(2-2-5)