สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

>>หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560<<

ชื่อหลักสูตร

    ภาษาไทย     : หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
    ภาษาอังกฤษ : Master of Education Program in Curriculum and Instruction

ชื่อปริญญา

    ชื่อเต็ม (ไทย)     : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
    ชื่อย่อ (ไทย)      : ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
    ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Education (Curriculum and Instruction)
    ชื่อย่อ (อังกฤษ)  : M.Ed. (Curriculum and Instruction)

ปรัชญาของหลักสูตร

    ผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้นำทางวิชาการในศาสตร์วิชาชีพครู ใช้วิธีการวิจัยเป็นฐานในการสร้างองค์ความรู้ด้านการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

จุดเด่นของหลักสูตร

    การผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นผู้นำทางวิชาการในศาสตร์วิชาชีพครูด้านการพัฒนาหลักสูตรและการสอน สามารถใช้วิธีการวิจัยเป็นฐานในการสร้างองค์ความรู้ให้กับตนเองเพื่อพัฒนางานในระบบงานด้านการพัฒนาหลักสูตรและการออกแบบการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นคุณสมบัติสำคัญขอบบุคคลที่มีบทบาทหน้าที่ขับเคลื่อนงานทางด้านการศึกษา และเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับชุมชนท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับสากล

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

    1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ตามที่ ก.พ. รับรอง
    2) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กำหนด
    3) คัดเลือกตามประกาศหลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยใช้วิธีการสอบข้อเขียน และ/หรือสัมภาษณ์ตามเงื่อนไข และ/หรือข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

แนวทางการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

    1) ครูผู้สอนในระดับการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวศึกษา
    2) ผู้บริหารงานวิชาการด้านหลักสูตรและการสอนในสถานศึกษา และหน่วยงานที่จัดบริการทางการศึกษา
    3) ครู – อาจารย์ ผู้สอนในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
    4) ศึกษานิเทศก์
    5) นักวิชาการ
    6) นักวิจัยและนักพัฒนาหลักสูตรในหน่วยงานต่างๆ
    7) นักพัฒนาหลักสูตรในท้องถิ่น
    8) ที่ปรึกษาด้านการศึกษาตามหน่วยงาน องค์กรต่างๆ
    9) ผู้ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับทางการศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

    หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดหลักสูตรศึกษาแผน ก แบบ ก 2 หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรแต่ละแผนการเรียนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตรมีดังนี้

    1) หมวดวิชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต

ECI701

ปรัชญาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
Education Philosophy for Local Development

3(3-0-6)

EMR701

สถิติเพื่อการวิจัย
Statistics for Research

3(3-0-6)

    2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวน 18 หน่วยกิต

 

         (1) วิชาบังคับ จำนวน 12 หน่วยกิต

 

EMR702

การวิจัยทางการศึกษา
Educational Research

3(3-0-6)

ECI702

การพัฒนาหลักสูตร
Curriculum Development

3(2-2-5)

ECI703

การออกแบบและการจัดการเรียนรู้
Learning Design and Management

3(2-2-5)

ECI704

การประเมินโครงการและหลักสูตร
Evaluation of Project and Curriculum

3(3-0-6)

         (2) วิชาเลือก จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 

ECI705

การจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน
Curriculum and Instructional Management

3(3-0-6)

ECI706

การพัฒนาระบบการเรียนการสอน 
Development of Instructional System

3(2-2-5)

ECI707

การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิด  
Learning Management for Thinking Development

3(2-2-5)

ECI708

การวิจัยปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 
Action Research in Curriculum and Instruction

3(2-2-5)

ECI709

การพัฒนาหลักสูตรโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน   
Community Based Curriculum Development

 3(2-2-5)

ECI710

ผู้นำทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร 
Academic Leadership and Curriculum Development

3(2-2-5) 

ECI711

การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้  
Development of Learning Societies

3(3-0-6)

ECI712

สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนสำหรับท้องถิ่น  
Seminar on Local Curriculum and Instruction Development

3(2-2-5)

ECI713

สัมมนาปัญหาการพัฒนาหลักสูตรและการสอนภาษาไทย  
Seminar on Problems of Curriculum and Instruction in Thai Language

3(2-2-5)

ECI714

สัมมนาปัญหาการพัฒนาหลักสูตรและการสอนภาษาต่างประเทศ 
Seminar on Problems of Curriculum and Instruction in Foreign Language

3(2-2-5)

ECI715

สัมมนาปัญหาการพัฒนาหลักสูตรและการสอนคณิตศาสตร์ 
Seminar on Problems of Curriculum and Instruction in Mathematics

3(2-2-5)

ECI716

สัมมนาปัญหาการพัฒนาหลักสูตรและการสอนวิทยาศาสตร์ 
Seminar on Problems of Curriculum and Instruction in Science

3(2-2-5)

ECI717

สัมมนาปัญหาการพัฒนาหลักสูตรและการสอนสังคมศึกษา 
Seminar on Problems of Curriculum and Instruction in Social Study

3(2-2-5)

ECI718 

สัมมนาปัญหาการพัฒนาหลักสูตรและการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา
Seminar on Problems of Curriculum and Instruction in Health and Physical Education

3(2-2-5)

ECI719 

สัมมนาปัญหาการพัฒนาหลักสูตรและการสอนศิลปะ
Seminar on Problems of Curriculum and Instruction in Art

3(2-2-5) 

ECI720

สัมมนาปัญหาการพัฒนาหลักสูตรและการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี
Seminar on Problems of Curriculum and Instruction in Career and Technology

3(2-2-5)

ECI721

สัมมนาปัญหาการพัฒนาหลักสูตรและการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Seminar on Problems of Curriculum and Instruction in Student Development Activities

3(2-2-5)

EET704

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนสำหรับบัณฑิตศึกษา
Educational Innovation and Educational Information Technology for Graduate Student

3(2-2-5)

    2) วิทยานิพนธ์   

ECI722

วิทยานิพนธ์
Thesis

12 หน่วยกิต

    3) รายวิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต)

EEN701

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับบัณฑิตศึกษา
Academic English for Graduate Studies

3(2-2-5)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

    ผู้เข้าศึกษาต่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ตลอดหลักสูตรจำนวน 120,000 บาท แบ่งจ่ายเป็นภาคเรียน จำนวน 6 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 20,000 บาท

*ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา และการศึกษาดูงาน*