>>หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564<<

ชื่อหลักสูตร

    ภาษาไทย     : หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
    ภาษาอังกฤษ : Master of Education Program in Educational Administration

ชื่อปริญญา

    ชื่อเต็ม (ไทย)     : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
    ชื่อย่อ (ไทย)      : ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
    ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Education (Educational Administration)
    ชื่อย่อ (อังกฤษ)  : M.Ed. (Educational Administration)

ปรัชญาของหลักสูตร

    บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ ทักษะ และวิสัยทัศน์ของการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาอย่างมืออาชีพมีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ตามหลักธรรมาภิบาลของนักการศึกษา

จุดเด่นของหลักสูตร

    หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็นหลักสูตรที่มุ่งยกระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และพัฒนาคุณภาพการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงการทำวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาให้สามารถทำการวิจัยเพื่อเพิ่มพูนความรู้ หรือเพื่อแก้ปัญหา เป็นนักวิจัยที่มีจรรยาบรรณ และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ในศาสตร์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยกระบวนการบริหารการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

    1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาตามที่ ก.พ.รับรอง
    2) ผ่านการคัดเลือกตามระเบียบและเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
    3) คุณสมบัติอื่นให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

แนวทางการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

    1) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ได้แก่ ครู ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา
    2) เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทางการศึกษา
    3) ที่ปรึกษาด้านการบริหารการศึกษา
    4) อาจารย์ผู้สอนสาขาการบริหารการศึกษา
    5) อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างหลักสูตร

    หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดหลักสูตรศึกษาแผน ก แบบ ก 2 หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรแต่ละแผนการเรียนไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตรมีดังนี้

    1) หมวดวิชาเฉพาะด้าน สำหรับ แผน ก แบบ ก 2 เรียนไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต
         (1) วิชาบังคับ สำหรับแผน ก แบบ ก 2 27
EEA701
ทฤษฎีหลักการและกระบวนทัศน์ในการบริหารการศึกษา
Theories, Principles and Paradigms in Educational Administration
3(3-0-6)
EEA702
การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Educational Resources Administration and Philosophy of Sufficient Economy
3(3-0-6)
EEA703
ความเป็นผู้นำทางวิชาการและความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
การศึกษาและสถานศึกษา

Instructional Leadership of School and Educational Administrator
3(3-0-6)
EEA704
นโยบายและการวางแผนการศึกษา
Policy and Planning in Education
3(3-0-6)
EEA705
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
Moral, Ethics and Code of Ethics
3(3-0-6)
EEA706
การประกันคุณภาพการศึกษา
Educational Quality Assurance
3(3-0-6)
EEA707
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษา
Professional Practicum in Educational Administration
3(90)
EEA719
การบริหารหลักสูตรและการสอน การบริหารกิจการนักเรียน
Curriculum and Instruction Administration, Student Affairs Administration
3(2-2-5)
EEA720
ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติวิเคราะห์ทางการศึกษา
Educational Research Methodology and Analytical Statistics
3(2-2-5)
         (2) วิชาเลือก สำหรับ แผน ก แบบ ก 2
 6
EEA710 สัมมนาการบริหารการศึกษา
Seminar in Educational Administration
3(2-2-5)
EEA711 สัมมนาวิทยานิพนธ์*
Thesis Seminar 
3(2-2-5)
    2) วิทยานิพนธ์   
EEA715 วิทยานิพนธ์
Thesis
12 หน่วยกิต

    3) รายวิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต)

EEA721 ภาษาอังกฤษสำหรับนักบริหารการศึกษา
English for Educational Administrator
3(2-2-5)
หมายเหตุ: นักศึกษาต้องสอบผ่านเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัยกำหนด

โครงสร้างหลักสูตร

    ผู้เข้าศึกษาต่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ตลอดหลักสูตรจำนวน 120,000 บาท แบ่งจ่ายเป็นภาคเรียน จำนวน 6 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 20,000 บาท >>รายละเอียดค่าธรรมเนียม<<

*ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา และการศึกษาดูงาน*