>>หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564<<

ชื่อหลักสูตร

    ภาษาไทย     : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
    ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Science and Innovation for Development

ชื่อปริญญา

    ชื่อเต็ม (ไทย)     : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา)
    ชื่อย่อ (ไทย)      : ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา)
    ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Science and Innovation for Development)
    ชื่อย่อ (อังกฤษ)  : Ph.D. (Science and Innovation for Development)

ปรัชญาของหลักสูตร

    รู้จริงในวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา นาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

จุดเด่นของหลักสูตร

    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะนาไปสู่การพัฒนานวัตกรรม ที่ต่อยอดจาการเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่จะนาสู่การพัฒนาศักยภาพของบุคคลในระดับสูง ที่เป็นปัจจัยที่สาคัญของการพัฒนาทุกด้านในอนาคต ซึ่งต้องการบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ การพัฒนานวัตกรรมต่อยอด ที่ต้องมีทักษะและกระบวนการแสวงหาความรู้ที่จะนาสู่การพัฒนานวัตกรรม สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์กับสาขาวิชาอื่นได้อย่างอย่างมีประสิทธิภาพ ที่จะเป็นผู้นาสาคัญในการพัฒนาและแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยต่อไป

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาจัดการศึกษาเป็นแบบ 1.1 และแบบ 2.1 โดยมีคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาดังนี้
    1) แบบ 1.1 (แผนการศึกษาที่มีการทาดุษฎีนิพนธ์อย่างเดียว)
        เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทาวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

        (
1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ศึกษา หรือศึกษาศาสตร์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น สังคมและชุมชน
        (2) เป็นผู้มีประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์อย่างน้อย 2 ปี หรือมีประสบการณ์การทาวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์ และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ หรือเป็นผู้มีประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนและสังคม หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในการนาเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น สังคมและชุมชน
        (3) หากไม่มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในข้อ 1) และ 2) ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
        (4) กรณีที่ผู้สมัครเรียนสาเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตในแผนการเรียนที่ไม่ได้ทาวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยอาจจัดให้เรียนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการทาวิจัยโดยไม่นับหน่วยกิตตามที่คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรเห็นชอบ
        (5) มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กาหนด
    2) แบบ 2.1 (แผนการศึกษาที่มีการเรียนรายวิชาร่วมกับการทาดุษฎีนิพนธ์)
        เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทาวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

        (
1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาหรือวิทยาศาสตร์ หรือศึกษาศาสตร์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น สังคมและชุมชน
        (2) เป็นผู้มีประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์อย่างน้อย 2 ปี หรือมีประสบการณ์การทาวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์ และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ หรือเป็นผู้มีประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนและสังคม หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในการนาเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น สังคมและชุมชน
        (3) คุณสมบัติทั่วไปให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
        (4) หากไม่มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในข้อ 1) และ 2) ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

    ในการคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา พิจารณาจากสิ่งต่อไปนี้
    1) พิจารณาประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน ประสบการณ์หรือผลงานที่ผ่านมา
    2) มีหนังสือรับรองตามแบบของมหาวิทยาลัยรับรองผู้ที่จะศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิตจากอาจารย์ที่เคยสอนในระดับบัณฑิต หรือดุษฎีบัณฑิต หรืออาจารย์ที่ปรึกษา จำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน
    3) ผ่านกระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษาตามกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

แนวทางการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

    1) ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
    2) นักวิชาการทางการศึกษา
    3) นักวิชาการในองค์การภาครัฐและเอกชน
    4) ผู้บริหารองค์การภาครัฐและเอกชน
    5) นักวิจัย
    6) นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
    7) ผู้ประกอบการในชุมชนท้องถิ่น เช่น ผู้ประกอบการธุรกิจ ผู้เริ่มต้นธุรกิจใหม่ (Startup) ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
    8) อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างหลักสูตร

    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต จัดการศึกษาเป็น 2 แบบ คือ แบบ 1.1 และแบบ 2.1 โดยมีรายละเอียดดังนี้คือ

รายการ เกณฑ์ อว. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 1.1 แบบ 2.1
1) หมวดวิชาเฉพาะ - ไม่น้อยกว่า 12 ไม่นับหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 12
    วิชาเอก     - ไม่น้อยกว่า 12
    เอกบังคับ       ไม่น้อยกว่า 9
    เอกเลือก       ไม่น้อยกว่า 3
2) วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 ไม่น้อยกว่า 36 ไม่น้อยกว่า 48 ไม่น้อยกว่า 36
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 ไม่น้อยกว่า 48 ไม่น้อยกว่า 48 ไม่น้อยกว่า 48

 โครงสร้างรายวิชา

แบบ 1.1 (แผนการศึกษาที่มีการทาดุษฎีนิพนธ์อย่างเดียว)
    1) ดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต
GSI831 ดุษฎีนิพนธ์
Doctoral Dissertation
48(0-0-2250)
    2) วิชาเสริม 2 วิชา (ไม่นับหน่วยกิต)  
GSI800 ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต
Professional English for Doctoral Candidates
3(3-0-6)
GSI804 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
Seminar in Science and Innovation
4 หน่วยกิต
 แบบ 2.1 (แผนการศึกษาที่มีการเรียนรายวิชาร่วมกับการทาดุษฎีนิพนธ์)
    1) หมวดวิชาเอกบังคับ * กำหนดให้เรียนจำนวน 9 หน่วยกิต ดังนี้
GSI801 การวิเคราะห์ปรัชญาทางวิทยาศาสตร์
Analysis of Science Philosophy
3(3-0-6)
GSI802 กระบวนทัศน์ รูปแบบการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
Paradigm and Advanced Research Methodology
3(3-0-6)
GSI803 การออกแบบหลักสูตรและการสอนวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
Curriculum design and Science and Innovation for Development
3(3-0-6)
GSI804 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar in Science and Innovation for Development
4 หน่วยกิต
    2) หมวดวิชาเอกเลือก กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต  
GSI811

สถิติและการวิจัยขั้นสูง
Advanced Statistic and Research Methodology

2(2-0-4)
GSI812 การประเมินในวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
Assessment in Science and Innovation for Development
3(3-0-6)
GSI813 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาหรับนักวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
Information Technology and Communication for Science and Innovation for
Development
3(2-2-5)
GSI814 วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
Science and Innovation for development
3(3-0-6)
GSI816 การวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการใช้ประโยชน์
Research for Competencies in Science and Technology for developing
Innovation
3(3-0-6)
    3) วิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ (ไม่นับหน่วยกิตตามโครงสร้างหลักสูตร)
GSI800 ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต
Professional English for Doctoral Candidates
3(3-0-6) 
    4) ดุษฎีนิพนธ์
  การสอบวัดคุณสมบัติ
Qualifying Examination
0 หน่วยกิต
GSI832 ดุษฎีนิพนธ์
Doctoral Dissertation
36 หน่วยกิต
หมายเหตุ: นักศึกษาต้องสอบผ่านเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัยกำหนด

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

    ผู้เข้าศึกษาต่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ตลอดหลักสูตรจำนวน 350,000 บาท แบ่งจ่ายเป็นภาคเรียน จำนวน 9 ภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1-7 ภาคเรียนละ 40,000 บาท ภาคเรียนที่ 8-9 ภาคเรียนละ 35,000 บาท >>รายละเอียดค่าธรรม<<

*ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา และการศึกษาดูงาน*