หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบการสมัครสอบ สามารถติดต่อได้ที่ grad.rru@gmail.com (บัณฑิตศึกษา) สายตรงโทร.(๐๓๘)๕๒๕ ๔๓๐ , ๐๘๒ ๗๑๗ ๙๖๘๘
หรือ โทร.(๐๓๘)๕๐๐ ๐๐๐ ต่อ ๖๓๕๐ , ๖๓๕๒ , ๖๓๕๕ , ๖๓๕๙
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ยินดีให้บริการ